Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย (วีซ่าระยะสั้น)

การขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย (วีซ่าระยะสั้น)


วีซ่าระยะสั้น สำหรับคนต่างด้าว ที่ไม่ได้ถือใบพำนักพักพิง และต้องการอยู่ในประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลานึงติดต่อกันแต่ไม่นานกว่า 90 วัน ในทุกทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันเข้าประเทศวันแรก

หลังจากที่ได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะได้ดังนี้

ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพิจารณา
ขอรับเอกสารเพิ่มเติม
ผู้สมัครถูกเรียกเพื่อทำการสัมภาษณ์
การยื่นคำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธ

ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
สายด่วน +66 (02) 118 7008


อีเมล์:
info.austh@vfshelpline.com

เวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.การยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครไม่สามารถยื่นคำร้องนานว่า 90 วัน ล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง
อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท วีเอฟเอส
เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการรับยื่นคำร้องและแจกหนังสือเดินทางคืนกลับ ให้กับผู้สมัครที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้นข้อมูลที่ควรทราบ:

ผู้สมัครต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น
กระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี)

หากวีซ่าโดน ปฏิเสธ ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขออุทธรณ์ได้ ซึ่งดูคำอธิบายได้จากเอกสารการปฏิเสธวีซ่า สำหรับต่างชาติที่พำนักพักพิงในประเทศไทย ต้องถือวีซ่าระยาว ใบอนุญาตการทำงาน และ Re-entry visa เฉพาะต่างชาติผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ที่จะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศไทยได้ การยื่นเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทำวีซ่าทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า แต่เป็นการยื่นเอกสารตามที่กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรียได้กำหนดไว้เท่านั้น ส่วนการอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสถานทูตออสเตรีย

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และเป็นข้อมูลที่ไม่นานกว่า 1 เดือน

สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือ หนังสือเดินทางการทูตไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียที่กรุงเทพ รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น(วีซ่าประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)สำหรับประเทศสโลวาเนียและมอลต้า


ระบบสแกนลาบนิ้วมือ

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตียรประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ
เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น
ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10
นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความสับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดนและอีกทั้งเป็นการรักษาข้อมูลของผู้สมัคร


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm


ที่มา :: http://www.vfsglobal.com/