Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการขอพาสปอร์ตสำหรับเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี

ขั้นตอนการขอพาสปอร์ตสำหรับเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี

          สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ หลายครอบครัวที่กำลังวางแผนพาลูก ๆ ที่เป็นเด็กเล็ก ๆ  ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก คงกังวลใจไม่น้อยเพราะต้องพาไปทำพาสปอร์ตเป็นครั้งแรก เพราะไม่รู้ว่าเด็กเล็ก ๆ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? วันนี้กระปุกดอทคอมเลยไปนำความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสำหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลยจ้า           เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี มีเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมดังนี้...         1. สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรือเขต หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง 

         2. บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดามารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

       3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขต

       4. เอกสารอื่น ๆ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล, เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม, บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
 
        5. อัตราค่าธรรมเนียม เริ่มต้นราคา 1,000 บาท         กรณีที่บิดาและมารดาไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง


        หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ รวมทั้งหนังสือยินยอมให้ให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต       กรณีบิดา-มารดาหย่า

       ให้นำบันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดามาแสดงพร้อมสูติบัตร       กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เสียชีวิต บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ 


       บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ และบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง พร้อมสูติบัตรตัวจริง

       ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง

         นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการยื่นคำร้องกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ หากเอกสารที่นำมาแสดงไม่ครบถ้วนจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพิ่มเติมในวันรับเล่ม ซึ่งจะทำให้การรับเล่มล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเอกสารที่นำมาแสดงเพิ่มเติมลงในระบบให้ครบถ้วน ซึ่งในขั้นตอนของการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่ มีดังนี้
 
        1. รับบัตรคิว

       2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

       - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า)

       - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

      3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

       ระยะเวลาการรับหนังสือเดินทาง

       - หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

       - หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

       - กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

       นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลอง เพื่อผู้ร้องสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ และในกรณีจำเป็นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ได้

       ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล consular.go.th

สาขาที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง
 
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (07:30 - 15.30น.) 
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 15.30น.) 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย 
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 15.30น.) 
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247  โทรสาร 02-024-8897
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 15.30น.) 
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                  
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 15.30น.) 
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510                                          
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365   โทรสาร 02 024 8361
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี   
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-212827, 042-222861 โทรสาร 042-222810 

Facebook : passportudonthani
     
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133
  
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา 
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา  
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 15.30น.) 
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30น.) 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437CR  ::    กรมการกงสุล consular.go.th