Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Bank Statement ธนาคารกรุงเทพ


ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement)  (ธนาคารกรุงเทพ)


 
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement)


ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการจัดทำใบแจ้งรายการบัญชี ดังนี้ค่าธรรมเนียม
 
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจำ
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี
200 บาท/ครั้ง/บัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ย้อนหลังตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
500 บาท/ครั้ง/บัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม


*หนังสือรับรองฐานะทางการเงินเพื่อประกอบการขอวีซ่า คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อฉบับที่มา   ::    http://www.bangkokbank.com/