Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
 
 
ประวัติความเป็นมาของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
 
ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ไม่มีการจัดวางระเบียบกำกับ ตรวจตราคนต่างด้าวเข้ามาสู่ประเทศสยาม ฉะนั้นการเดินทางเข้า-ออกของคนต่างด้าวจึงเป็นไปโดยเสรี
 
  
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ จัดตั้งกองตรวจคนเข้าเมืองมณฑล ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ในภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ในสังกัดกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๐ เป็นต้นไป ต่อมาได้โอนกรมตรวจคนเข้าเมืองไปรวมขึ้นในบังคับบัญชาของกรมตำรวจภูธร กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๕ เป็นต้นไป
 
  
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เปลี่ยนชื่อกรมตำรวจภูธรเป็น กรมตำรวจ และกรมตำรวจคนเข้าเมือง ปรับสถานะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ เป็นต้นไป 
กองตรวจคนเข้าเมืองมณฑล ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคตะวันออกเฉียงใต้ จึงอยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย 
 
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เปลี่ยนชื่อจากกองตรวจคนเข้าเมืองมณฑลเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๗๖ เป็นต้นไป 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ในภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
  
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เพิ่มด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอในภาคเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
  
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๘๕ เป็นต้นไป
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ และด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๗ เป็นต้นไป
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๙ เป็นต้นไป
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๑ เป็นต้นไป
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๙๓ เป็นต้นไป
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จัดตั้งกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอ ตรวจคนเข้าเมืองตำบล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕ เป็นต้นไป โดยกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต ดูแลด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอ และด่านตรวจคนเข้าเมืองตำบลในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดอยู่ในสังกัดกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี ถูกจัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งด่านต่าง ๆ อีกจำนวน ๖๒ ด่าน โดยอยู่ภายใต้สังกัด กองกำกับการ ๕ กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๕ ถนนโพธิ์ศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีบ้านพักระดับสารวัตร ๑ หลัง และตึกแถว ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
 
 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ ๒ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒๒) ได้ปรับเปลี่ยนยกฐานะเป็นกองบัญชาการ เรียกว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งได้ประกาศยกเลิกด่านและตั้งด่านเพิ่มอีก หนึ่งในด่านนั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ถูกยกเลิกไปด้วย
 
 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการปรับโครงสร้างภายในขึ้นมาใหม่ ในส่วนนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลักจากถูกยุบเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พร้อมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอื่น ๆ โดยจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ สภาพสถานที่ทำการหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีการบังคับใช้ มีสภาพที่ทรุดโทรมเป็นอันมากไม่สามารถจะใช้เป็นที่ทำการได้ จึงได้ติดต่อขอใช้อาคารที่ทำการ อบจ.อุดรธานี หลังเดิมซึ่งในช่วงแรกการประสานด้วยวาจาได้รับการยินยอมให้ใช้พื้นที่ แต่ต่อมาภายหลังได้รับการปฏิเสธ ต่อมาได้ประสานและขอใช้พื้นที่ของอาคารที่ทำการสนามบินนานาชาติอุดรธานี ตามหนังสือขอใช้พื้นที่ของ ตม.จว.อุดรธานี ที่ ๐๐๒๙.๕๓(๑๐)/๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่ง ผอ.การท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ได้มีหนังสือตอบรับยินยอมให้ใช้พื้นที่อาคารสนามบินนานาชาติอุดรธานี (หลังเก่า) บางส่วนเป็นที่ทำการ ตม.จว.อุดรธานี ตามหนังสือตอบรับที่ คค.๐๕๐๒.๒๕/๐๘๗๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๒
 
 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ตม.จว.อุดรธานี ได้ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหลังเดิมและปรับปรุงอาคารบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แล้วเสร็จ และได้เปิดทำการในเวลาต่อมา
  
  
 
 
 
 
แผนที่ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
 
 


 ที่มา   ::  http://udonthani.immigration.go.th/web/index.php/aboutus