Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การตรวจหาเชื้อวัณโรคสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ต้องการอยู่ในอังกฤษนานกว่า 6 เดือน


การตรวจหาเชื้อวัณโรคสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ต้องการอยู่ในอังกฤษนานกว่า 6 เดือน


ที่มา    ::    คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ    บทที่ 3     การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น