Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ (1)

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ (1) 
หญิงไทยแต่งงานกับคนอังกฤษกี่ปีถึงจะยื่นขอให้ออกหนังสือเดินทาง (Passport) อังกฤษ ได้นั้น
หนังสือเดินทาง (Passport) คือ เอกสารกำกับการเดินทางที่กระทรวงต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้กับพลเมืองของตนในการเดินทาง เข้า-ออก ผ่านพรมแดนหรืออาณาเขตจากประเทศของตนไปยังประเทศอื่นๆ เช่น กระทรวงต่างประเทศของไทยจะออกหนังสือเดินทางไทยให้แก่คนสัญชาติไทยเพื่อใช้เดินทาง เข้า-ออก ไปยังประเทศอื่นๆ หรือกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษจะออกหนังสือเดินทางอังกฤษให้แก่พลเมืองของเขาที่มีสัญชาติอังกฤษเพื่อใช้เดินทาง เข้า-ออก ไปยังประเทศอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น หญิงไทยที่แต่งงานกับคนอังกฤษจะขอให้กระทรวงต่างประเทศอังกฤษออกหนังสือเดินทางอังกฤษให้ได้จะต้องขอถือสัญชาติอังกฤษตามสามีหรือขอแปลงสัญชาติเป็นอังกฤษตามสามี

   

           
การได้รับสัญชาติอังกฤษโดยการแปลงสัญชาติ


 

การแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองชาวอังกฤษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ (แต่ในทางปฏิบัติจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยินยอมอนุมัติสัญชาติอังกฤษต่อบุคคลใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขจำเป็นต่างๆ ในการแปลงสัญชาติไว้อย่างเป็นทางการ แต่กระทรวงมหาดไทยก็อาจระงับเงื่อนไขจำเป็นเหล่านี้ หรือในทางตรงกันข้าม กระทรวงมหาดไทยอาจปฏิเสธการมอบสัญชาติแก่บุคคลใดก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขจำเป็นที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วการสมัครเพื่อขอรับการแปลงสัญชาติจะได้รับการอนุมัติหากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ครบถ้วน

เงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเพื่อให้มาซึ่งการเป็นพลเมืองชาวอังกฤษขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้นได้สมรสหรือไม่ได้สมรสกับพลเมืองชาวอังกฤษด้วย
ผู้สมัครเพื่อขอรับการแปลงสัญชาติซึ่งเป็นบุคคลที่สมรสกับพลเมืองชาวอังกฤษจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


1. ถือวีซ่าถาวร (หรือมีสิทธิที่ “เทียบเท่า” ได้สำหรับจุดประสงค์เดียวกันนี้ เช่น สิทธิอยู่อาศัย มีสัญชาติไอร์แลนด์ หรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในสถานะพลเมืองหรือสมาชิกของสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เป็นต้น)
2. ได้พักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 3 ปี
3. มี “บุคลิกภาพที่ดี” หรือมี “ประวัติที่ดี” ตามที่กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษกำหนดไว้ (ในทางปฏิบัตินั้น กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษจะดำเนินการตรวจสอบกับตำรวจและกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว)
4. แสดงให้เห็นว่ามีความรู้อย่างพอเพียงในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้ โดยผ่านการสอบ “ชีวิตในสหราชอาณาจักร” (Life in United Kingdom Test) หรือผ่านการเข้าร่วมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสิทธิความเป็นพลเมืองทั้งสองอย่าง หลักฐานการพิสูจน์นี้ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการสมัครขอรับการแปลงสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วจะมีการยกเว้นเงื่อนไขความจำเป็นทางด้านความรู้และการใช้ภาษานี้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และอาจจะดำเนินการละเว้นได้สำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี เช่นกัน
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเวลส์ ภาษาสก็อตแกลลิก ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลที่ได้สอบผ่านชีวิตในสหราชอาณาจักรถือว่าผ่านเกณฑ์ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
6. นับย้อนหลังไปจากวันที่กรมตรวจคนเข้าเมือง (IND) ได้รับคำร้องของท่าน ท่านต้องมีวีซ่าประเภทอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถาวร (Indefinite Leave to Remain) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และ
7. ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ออกไปนอกสหราชอาณาจักรมากกว่า 270 วัน (ประมาณ 9 เดือน) และ
8. ตลอดระยะเวลา 12 เดือนสุดท้ายที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ออกไปนอกสหราชอาณาจักรมากกว่า 90 วัน และ
9. ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ท่านได้อยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านไม่เคยทำความผิดกฎหมายเข้าเมืองเลย (เช่น วีซ่าขาด เป็นต้น) 
 
เอกสารที่แนบการขอสัญชาติ

แบบฟอร์มการขอสัญชาติอังกฤษคำแนะนำเกี่ยวกับการขอสัญชาติอังกฤษ


การขอสัญชาติท่านต้องแนบ Passport ตัวจริงไปด้วยค่ะ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเดินทางไปไหน ไม่ได้ เพราะถ้าเอกสารถึง homeoffice และทาง homeoffice ได้ทำการเปิดซองเอกสารแล้วทาง homeoffice จะมีจดหมายมาแจ้งท่าน และเป็นโอกาสดี อิอิอิ ท่านสามารถโทรขอรับ Passport คืนได้ทันทีค่ะ และทาง homeoffice ส่งแบบด่วนมาให้ค่ะ... วันถัดมาได้รับทันที น่ารักจริงๆค่ะ

แบบฟอร์มการขอสัญชาติอังกฤษ

คำแนะนำเกี่ยวกับการขอสัญชาติอังกฤษ
 
 
 
 
 

คำสาบานตน

You may make the Oath (or Affirmation) and Pledge either in English or Welsh.
Oath of allegiance


I, (name), swear by Almighty God that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.

Affirmation of allegiance
I (name) do solemnly, and sincerely affirm that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.
Pledge

I will give my loyalty to the United Kingdom and respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will observe its laws faithfully and fulfil my duties and obligations as a British citizen.


or, if attending a ceremony in Wales, in Welsh.GUIDE AN


NATURALISATION AS A BRITISH CITIZEN


INTRODUCTION TO THE GUIDE
 
 
Becoming a British citizen is a significant life event. Apart from allowing you to apply for a
British citizen passport, British citizenship gives you the opportunity to participate more
fully in the life of your local community.
For your application to succeed you will need to show that you satisfy a number of
requirements that are set out in British nationality law. This guide will help you to fill in the
downloadable version of the form AN; it tells you what information to put into each section
of the application form and which documents you need to supply. Guidance on the legal
requirements for applying for naturalisation can be found in the Booklet AN – you should
make sure that you read that booklet before applying.
It is important that you take care in completing the form and in making sure that you satisfy
the requirements for naturalisation. You also need to make sure that you have paid the
correct fee, (see the fees leaflet). You may pay by cheque or credit/debit card. If paying by
cheque or debit card you should ensure that you have sufficient funds available. Cash,
transcash and postal orders cannot be accepted.
Before continuing with your application, you should be aware that under the nationality
laws of some countries a person will automatically lose their nationality if they become a
citizen of another country. If you have any questions about this, you should ask the
authorities of the country of which you are a citizen through their embassy or high
commission before making your application. If the country of which you are currently a
citizen continues to recognise you as one of its citizens you may continue to be subject to
the duties of citizens of that country when you are in its territory. This may include
obligations to undergo military service.
You should also note that if you are currently regarded as a refugee in the United Kingdom,
you will lose that status if you naturalise as a British citizen.
The law covering naturalisation is contained in the British Nationality Act 1981 and the
regulations made under it. This guide, along with the Booklet AN, is intended to help you to
apply. It is not a complete statement of the law or policy. Other information about
citizenship and immigration is available on the UK Border Agency website at
แบบฟอร์มการขอสัญชาติอังกฤษ
คำแนะนำเกี่ยวกับการขอสัญชาติอังกฤษ
 


ที่มา  ::  https://sites.google.com/site/prapasara/10