Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การต่อวีซ่าสำหรับพระภิกษุสงฆ์ใน UK (Minister of Religion)

การต่อวีซ่าสำหรับพระภิกษุสงฆ์ใน UK
(Minister of Religion)
ที่มา :: คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ บทที่ 3 การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ