Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การขอวีซ่านักศึกษา (Studying full-time as an adult (general student))

การขอวีซ่านักศึกษา (Studying full-time as an adult (general student))การขอวีซ่านักศึกษา (Studying full-time as an adult (general student))

ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2009 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการเดินทางมาศึกษาในสหราชอาณาจักรประเภทนักศึกษาทั่วไป คือไม่ใช่เป็นนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องผ่านการประเมินโดยระบบให้คะแนน และจะต้องได้คะแนนทั้งสิ้น 40 คะแนนตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. 30 คะแนนสำหรับจดหมายรับรองวีซ่า (Visa letter) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากโฮมออฟฟิสให้เป็นผู้รับรอง และ
2. 10 คะแนนสำหรับการแสดงว่ามีเงินพอเพียงสำหรับค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพที่จำเป็นสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน (ค่าเลี้ยงชีพ)จดหมายรับรองวีซ่าคืออะไร (Visa letter)

จดหมายรับรองวีซ่าคือจดหมายที่รับรองว่าผู้สมัครสามารถเข้าเรียนในสถาบันการศึกษานั้นได้ โดยสถาบันการศึกษาซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้รับรองนักศึกษาตามกฎหมายเข้าเมืองจะต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• ข้อมูลของนักศึกษา

• ข้อมูลของผู้รับรองเอง

• ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่นักศึกษาจะเข้าเรียน

• ข้อมูลการเงินของนักศึกษา

สามารถดูตัวอย่างจดหมายรับรองวีซ่าได้ที่
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/studyingintheuk/applyingafter-March/factsheets/samplevisaletter/

ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2009 เป็นต้นไป ระบบไอทีที่เกี่ยวกับการรับรองนักศึกษาของสถาบันการศึกษาจะเริ่มมีการบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้ไม่มีใช้จดหมายรับรองวีซ่า อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็น คำยืนยันการตอบรับให้เข้าเรียน (Confirmations of Acceptance of Studies: CAS) ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกันกับจดหมายรับรองวีซ่า แทนครคือผู้รับรองที่ได้รับอนุญาต


นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากโฮมออฟฟิสให้เป็นผู้รับรองแล้วเท่านั้น บัญชีรายชื่อของสถาบัน ฯ ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2009 หาได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/pointsbasedsystem/registerofsponsorseducation

สถาบัน ฯ เหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบนักศึกษาระหว่างที่นักศึกษาพำนักและศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยมีหน้าที่แจ้งให้โฮมออฟฟิสทราบ หาก

• นักศึกษาไม่มาเข้าเรียนตามกำหนดเมื่อหลักสูตรเปิดเรียน

• นักศึกษาออกจากหลักสูตรระหว่างเรียน

• นักศึกษามีการผัดผ่อน หรือพักการเรียน หรือ

• นักศึกษาขาดเรียนเป็นระยะเวลานานเกินควร
เรื่องการเงิน

จำนวนเงินที่จำเป็นต้องแสดงภายใต้ระบบให้คะแนนคือ


 

picture-7


จะขอวีซ่าได้นานเท่าไร


หากนักศึกษาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาของหลักสูตร แต่ไม่เกิน 4 ปี หากหลักสูตรนั้นมีระยะเวลานานกว่า 4 ปี นักศึกษาจำเป็นต้องขอต่อวีซ่ากับโฮมออฟฟิสอีกครั้ง

หากนักศึกษาเรียนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 3 ปีการขอวีซ่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


• ใบสมัครขอวีซ่า

• ค่าธรรมเนียม (ขณะนี้ 99 ปอนด์)

• หนังสือเดินทาง

• จดหมายรับรองวีซ่าจากผู้รับรองที่ได้รับอนุญาตจากโฮมออฟฟิส

• หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินในจำนวนที่เพียงพอ

• หลักฐานการศึกษาที่นักศึกษายื่นต่อผู้รับรองเมื่อสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

• บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หากสมัครจากในสหราชอาณาจักร

• ข้อมูลชีวภาพหรือ biometrics หากสมัครจากภายนอกสหราชอาณาจักรนักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือไม่

นักศึกษาสามารถทำงานได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงระหว่างเปิดภาคเรียน และเต็มเวลาระหว่างปิดภาคเรียน

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ผู้ที่ต้องการอยู่ต่อในสหราชอาณาจักร อาจมีสิทธิเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานสำหรับบัณทิตจบใหม่ ในระดับที่ 1 ภายใต้ระบบให้คะแนนได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จบ


ที่มา :: http://thaiwomensorganisation.com/