Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีซ่าแต่งงานใน UK

วีซ่าแต่งงานใน UK
 
 
 

ที่มา :: คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ บทที่ 3 การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ