Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
ที่มา    ::    คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ     บทที่ 3      การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ