Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
ที่มา    ::    คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ     บทที่ 3      การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น