Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การขอวีซ่าถาวรในฐานะผู้ทำงานใน UK

การขอวีซ่าถาวรในฐานะผู้ทำงานใน UK
เอกสารที่ต้องแสดงในการขอสมัครอยู่ถาวร (Indefinite leave to remain) ในฐานะทำงาน (work permit) คือ
 

·       ใบสมัครชนิด SET (O) ฉบับที่ใช้ในเวลาที่ยื่น หาได้ที่

http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/settlement/set(o)


·       รูปของผู้ขอสมัครหลัก (main applicant) (ขนาดติดหนังสือเดินทาง) ๒ อัน


·       รูปของผู้ติดตาม (ในกรณีนี้คือสามี) ๒ อัน


·       หนังสือเดินทาง ของทั้งสองคน


·       ใบจดทะเบียนกับตำรวจ (ถ้ามี)


·       จดหมายยืนยันจากนายจ้าง


·       จดหมายยืนยันการสอบผ่าน (Life in the UK)


·       บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (bank statement)


·       บัญชีเงินฝากอื่น ๆ (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 เดือน (Building society savings books)


·       ใบรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (Payslip)

 


ค่าธรรมเนียม £750 ปอนด์ ถ้าส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ และ £950 ปอนด์ ถ้ายืนใบสมัครด้วยตนเองและขอรับการพิจารณาทันที


 

ถ้ามีเหตุขัดข้องและผู้ขอสมัครถูกปฎิเสธการขออยู่ถาวร ผู้ขอสมัครจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

 
 

ถ้าผู้ติดตามอยู่อังกฤษครบ 5 ปีเหมือนกันกับผู้ขอสมัคร (main applicant) และสอบผ่านเหมือนกัน (หรือเป็นพวกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ) ก็สามารถขออยู่ถาวรในใบสมัครเดียวกันได้เลย และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น คือเสียเพียงคนเดียว แต่ถ้ามีเหตุใดที่ทำให้ขอสมัครพร้อมกันไม่ได้ เช่นยังอยู่ไม่ครบ 5 ปี หรือยังสอบไม่ผ่าน ก็จำเป็นต้องขอสมัครต่างหาก ซึ่งหมายความว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกครั้งต่างหาก

 
 

บุตรอายุ 18 ปีหรือสูงกว่า ต้องใช้ใบสมัครต่างหาก และเสียค่าธรรมเนียมต่างหากด้วย แม้สามารถจะส่งใบสมัครไปได้ในซองจดหมายเดียวกัน

 
 

เวลาที่ยื่นใบสมัครคือต้องไม่ก่อน 28 วันก่อนผู้สมัครได้อยู่อังกฤษครบ 5 ปี และต้องก่อนวีซ่าเดิมขาดด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด มิฉะนั้นนอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกครั้งแล้ว วีซ่าเดิมจะขาดและผู้สมัครจะต้องกลับประเทศไทย หรือเป็นคนอยู่ที่นี่อย่างผิดกฎหมายทันที ถ้าไม่มั่นใจว่าจะยื่นใบสมัครได้ครบถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ประมาณ 2 เดือนก่อนการครบกำหนด 5 ปี

 หมายเหตุ  : คำตอบต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับผู้ขออยู่ถาวรเดี๋ยวนี้ เท่านั้น กฎข้อบังคับ เอกสาร และชนิดของใบสมัครอาจเปลี่ยนไป ฉะนั้นคำตอบนี้ใช้ได้เป็นแนวทางเท่านั้น
ที่มา  ::     http://thaiwomensorganisation.com/