Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางมาศึกษาในสหราชอาณาจักรในฐานะนักศึกษาทั่วไป (Applying to come to the UK as a general student)

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางมาศึกษาในสหราชอาณาจักรในฐานะนักศึกษาทั่วไป (Applying to come to the UK as a general student)

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางมาศึกษาในสหราชอาณาจักรในฐานะนักศึกษาทั่วไป (Applying to come to the UK as a general student)
ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2009 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักรจะต้องขอวีซ่าภายใต้ระบบให้คะแนน ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นครั้งแรกหรือเป็นการต่อวีซ่าเพื่อศึกษาต่อเอกสารจำเป็นสำหรับการขอวีซ่า


1. จดหมายรับรองวีซ่า (Visa letter) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากโฮมออฟฟิสให้เป็นผู้รับรอง และ
2. หลักฐานทางการเงินซึ่งแสดงว่ามีเงินพอเพียงสำหรับค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพที่จำเป็นระหว่างอยู่ในสหราชอาณาจักร (ค่าเลี้ยงชีพ)
จดหมายรับรองวีซ่า (Visa letter) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากโฮมออฟฟิส

จดหมายรับรองวีซ่า (Visa letter) จากสถาบันการศึกษา ฯ ควรมีข้อมูลดังนี้

ประเภท นักศึกษาทั่วไป
นักศึกษา • ชื่อและนามสกุล
• สัญชาติ
• บ้านเลขที่ในประเทศไทย
• หมายเลขหนังสือเดินทาง
ผู้รับรอง • หมายเลขใบอนุญาต
• ที่อยู่และรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ติดต่อ
• ชื่อและที่อยู่ของสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากนักศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษากับสถาบันฯ อื่นในหลักสูตรนั้นด้วย
• ชื่อและที่อยู่ของสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ หากการศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของสถาบัน ฯ นั้น
หลักสูตร • ชื่อหลักสูตร
• ระดับของหลักสูตร ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา
• วันที่หลักสูตรเริ่มต้น
• วันที่หลักสูตรเสร็จสิ้น
• จำนานชั่วโมงเรียนในแต่ละสัปดาห์
• สถานที่เรียนของนักศึกษา หากแตกต่างจากสถานที่หลักของผู้รับรอง
• สถานที่ฝึกงานของนักศึกษา หากมีการฝึกงาน
การเงิน • จำนวนค่าเล่าเรียนในปีแรก
• จำนวนค่าเล่าเรียนที่จ่ายแล้ว
• จำนวนค่าที่พักอาศัยในปีแรก หากพักในสถานที่ของสถาบัน ฯ
• จำนวนค่าที่พักอาศัยที่จ่ายแล้ว หากพักในสถานที่สถาบัน ฯ
หลักฐานการศึกษาที่นักศึกษายื่นต่อผู้รับรองเมื่อสมัครเข้าศึกษา
 

• อธิบายประเภทของหลักฐานแต่ละชิ้นโดยย่อ
• ชื่อหลักสูตร
• ระดับคุณวุฒิที่นักศึกษาได้รับแล้ว
• ปีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒินั้น
• ชื่อของสถาบันที่ออกคุณวุฒิ หรือหลักฐานที่นักศึกษาใช้แสดง รวมทั้งชื่อและรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ติดต่อ
• หลักฐานออกเมื่อไร
• ใบรับรองของ ATAS (Academic Technology Approval Scheme) หากจำเป็นสำหรับหลักสูตรที่นักศึกษากำลังสมัคร

นักศึกษาอาจมีจดหมายรับรองวีซ่า (Visa letter) หลายฉบับจากหลาย ๆ สถาบัน ฯ แต่มีสิทธิใช้จดหมายเหล่านั้นเพียงฉบับเดียวในการขอวีซ่า ดังนั้นก่อนที่จะยื่นขอวีซ่านักศึกษาต้องแน่ใจว่าจะเลือกไปศึกษาที่สถาบันใด

ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2009 เป็นต้นไป ระบบไอทีที่เกี่ยวกับการรับรองนักศึกษาของสถาบันการศึกษาจะเริ่มมีการบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้ไม่มีการใช้จดหมายรับรองวีซ่า อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็น คำยืนยันการตอบรับให้เข้าเรียน (Confirmations of Acceptance of Studies: CAS) ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกันกับจดหมายรับรองวีซ่า แทน
จำนวนเงินที่จำเป็นต้องแสดงภายใต้ระบบให้คะแนนคือ
ระยะเวลาของหลักสูตร ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา จำนวนเงินที่ต้องแสดง
12 เดือนหรือน้อยกว่า ลอนดอน ค่าเล่าเรียน และ ค่าเลี้ยงชีพอีก 800 ปอนด์ต่อเดือน สำหรับทุก ๆ เดือนตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
12 เดือนหรือน้อยกว่า ภายนอกลอนดอน ค่าเล่าเรียน และ ค่าเลี้ยงชีพอีก 600 ปอนด์ต่อเดือน สำหรับทุก ๆ เดือนตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
มากกว่า 12 เดือน ลอนดอน ค่าเล่าเรียนสำหรับหนึ่งปี และค่าเลี้ยงชีพสำหรับปีแรกอีก 9,600 ปอนด์
มากกว่า 12 เดือน ภายนอกลอนดอน ค่าเล่าเรียนสำหรับหนึ่งปี และค่าเลี้ยงชีพสำหรับปีแรกอีก 7,200 ปอนด์
เงินค่าเลี้ยงชีพ

เงินค่าเลี้ยงชีพอาจเป็น

• เงินสดในธนาคารที่นักศึกษาสามารถเบิกออกมาใช้ได้ หรือ
• เงินทุนของรัฐบาล หรือองค์กรอื่นที่เป็นผู้ให้ทุน
โฮมออฟฟิสจะไม่มีการรับ บัญชีประเภทอื่น หรือเอกสารการเงินอื่น ๆ เช่น หุ้น พันธบัตร (Bonds) กองทุนบำนาญ (pension funds) เป็นต้นไม่ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นจะเบิกออกมาใช้ได้เมื่อไร


หลักฐานแสดงเงินค่าเลี้ยงชีพ

• บัญชีส่วนตัวในธนาคาร หรือใน Building society
• สมุดฝากเงินของ Building society
• หนังสือยืนยันจากธนาคาร
• หนังสือจากองค์กรการเงินที่ได้รับการควมคุม (regulated financial institution) ยืนยันว่าจะให้เงินสด หรือเงินกู้แก่นักศึกษาทันทีที่ได้รับวีซ่า
• หนังสือจากรัฐบาล หรือองค์กรอื่นที่เป็นเจ้าของทุน
การขอต่อวีซ่าเมื่อนักศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้ว (How to apply if you are already in the UK)

• ตรวจสอบว่านักศึกษาจะได้คะแนนเพียงพอสำหรับการขอต่อวีซ่านักศึกษาหรือไม่
• กรอกใบสมัครขอต่อวีซ่าให้เรียบร้อย
• ส่งใบสมัคร ฯ พร้อมค่าธรรมเนียม และหลักฐานรับรองไปที่ โฮมออฟฟิส

นักศึกษาจำเป็นจะต้องส่งหลักฐานรับรองทั้งหมดไปพร้อมกับใบสมัคร ฯ เพราะจะไม่สามารถส่งหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้อีกหลังจากโฮมออฟฟิสพิจารณาใบสมัคร ฯ แล้ว นักศึกษาควรส่งหลักฐานการศึกษาที่เคยยื่นต่อผู้รับรอง รวมไปกับหลักฐานรับรองอื่น ๆ ด้วย
หากนักศึกษาผู้ใดต้องการขอต่อวีซ่าให้ผู้ติดตามในเวลาเดียวกัน ต้องส่งใบสมัครขอต่อวีซ่าของผู้ติดตามไปในซองเดียวกันกับใบสมัคร ฯ ของนักศึกษาด้วย

การขอวีซ่าจากภายนอกสหราชอาณาจักร (How to apply if you are outside the UK)

• ตรวจสอบว่านักศึกษาจะได้คะแนนเพียงพอสำหรับการขอวีซ่านักศึกษาหรือไม่
• เข้าไปที่เว็บไซต์ www.visa4uk.fco.gov.uk/

กรอกใบสมัครขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์)
เดินทางไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าในวันที่สะดวก หรือสามารถนัดหมายการเข้าพบเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์ได้เพื่อยื่นใบสมัครขอวีซ่าและบันทึกข้อมูลไบโอเมตริก (Biometric)
นักศึกษาจำเป็นจะต้องส่งหลักฐานรับรองทั้งหมดไปพร้อมกับใบสมัครขอวีซ่า เพราะจะไม่สามารถส่งหลักฐานอื่นเพิ่มเติม หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาใบสมัคร ฯ แล้ว

ที่มา    ::    http://thaiwomensorganisation.com/