Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีซ่าท่องเที่ยวใน UK ไม่เกิน 6 เดือน


วีซ่าท่องเที่ยวใน UK ไม่เกิน 6 เดือน


ที่มา    ::    คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ    บทที่ 3     การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ