Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต 


ข้อควรทราบ สำหรับคนที่จะทำประกัน


    เมื่อตัดสินใจทำประกันชีวิตแบบใดแบบหนึ่งแล้ว หลังจากที่ได้รับกรมธรรม์ ต้องตรวจสอบความ ถูกต้องของกรมธรรม์ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแบบประกัน ชื่อ และนามสกุล ชื่อผู้รับประโยชน์ ความคุ้มครองต่าง ๆ หากมีข้อผิดผลาด ต้องรีบแจ้งตัวแทนหรือบริษัทฯเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ควรอ่าน รายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากตัวแทนที่ให้บริการทันทีทั้งนี้ยังมีสาระสำคัญอื่น ๆ ที่ควรทราบเพิ่มเติม ดังนี้
    การลดหย่อนภาษี ผู้ทำประกันชีวิตจะได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี โดยสามารถนำ เบี้ยประกันที่ชำระมาคำนวณหักลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท


    สิทธิตามกรมธรรม์ นอกจากผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์และความคุ้มครองแล้ว คุณยังสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ได้หลายวิธีด้วยกัน คือ


    1. การขอกู้เงิน เมื่อเวลาผ่านไป กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสดที่ทวีค่าเพิ่มขึ้นทุกปี คุณสามารถขอกู้เงินตามมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ในขณะนั้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น
    2. การเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกัน ตามปรกติการชำระเบี้ยประกันภัย จะแบ่งชำระเป็นงวด ตามความต้องการของผู้เอาประกัน ทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน หากคุณไม่สามารถแบกรับภาระการชำระเบี้ยรายปีได้ คุณก็สามารถขอเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัยให้ถี่ขึ้น เช่น เปลี่ยนเป็น 3 เดือน ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละครั้งลดลง
    3. การเปลี่ยนแบบประกัน แบบประกันแต่ละแบบจะมีเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกัน หากคุณไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยตามแบบประกันที่คุณเลือกซื้ออีกต่อไปได้ คุณก็สามารถเปลี่ยนแบบประกันที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำลง
    4. การขอปิดบัญชีใช้เงินสำเร็จ ถ้าคุณมีปัญหาด้านการเงิน และไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ แต่ยังต้องการความคุ้มครอง จากการประกันชีวิตอยู่ คุณสามารถขอปิดบัญชีใช้เงินสำเร็จ ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินเอาประกันภัยลดต่ำลง แต่ระยะเวลาความคุ้มครองยังเท่าเดิม
    5. การขอปิดบัญชีขยายเวลา เป็นอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่คุณไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัย ต่อไปได้การขอปิดบัญชีขยายเวลา จะทำให้ระยะเวลาความคุ้มครองของคุณลดลง และให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันเฉพาะการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

    การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย หากคุณไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยตามวันที่กำหนด บริษัทฯจะให้สิทธิ์ในการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไปอีก 31 วัน โดยในระหว่างนี้ กรมธรรม์ของคุณยังคงให้ความคุ้มครองเช่นเดิมทุกประการ


    การชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณยังไม่สามารถชำระเบี้ย ประกันภัย ภายในช่วงระยะเวลาที่ผ่อนผันได้ กรมธรรม์จะขาดผลบังคับลง นอกจากจะมีการชำระ เบี้ยประกันภัยมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปกรมธรรม์จะเกิดเงินออมในรูปมูลค่าเงินสดซึ่งคุณสามารถ กู้เงินจำนวนนี้มาชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระอยู่ได้โดยคุณจะได้รับความคุ้มครองตราบเท่าที่ มูลค่าเงินสดจะมีเพียงพอสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย แต่ถ้าหากมูลค่าเงินสดที่ขอกู้หมดลง กรมธรรม์ฉบับนั้นจะขาดผลบังคับทันที


    วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันทุก ๆ คน บริษัทฯ จึงได้มอบการบริการที่หลากหลายในการชำระเบี้ยประกันภัย โดยคุณอาจเลือกชำระผ่าน

    - ตัวแทนประกันชีวิต
    - ณ สาขาของบริษัทประกัน ทุกแห่งทั่วประเทศ
    - การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
    - ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร


ประกันชีวิตน่ารู้


ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับกรมธรรม์?

    หลังจากที่ได้รับกรมธรรม์ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะ เป็นแบบประกันชื่อ และนามสกุล ชื่อผู้รับประโยชน์ หากมีข้อผิดพลาด ต้องรีบแจ้งตัวแทนหรือบริษัทฯ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ควรอ่านกรมธรรม์ให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจาก ตัวแทนที่ให้บริการทันที

ในขณะทำสัญญาประกันชีวิต หากผู้เอาประกันไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลง ข้อความเท็จ จะเกิดผลอย่างไรในกรมธรรม์?

    การไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือการแถลงข้อความจริง อาจส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเรียก เบี้ยประกันที่สูงขึ้นได้ ถ้าบริษัทฯทราบข้อความจริงนั้น ๆ หรือสามารถบอกปัดไม่รับประกัน โดยให้ถือว่า สัญญานั้นเป็นโมฆียะ บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกล้างสัญญาได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ทราบว่ามีการปกปิดความจริง หรือหากไม่ทราบ บริษัทฯ ต้องบอกล้างภายใน 5 ปี นับแต่วันทำสัญญา มิฉะนั้นสิทธิ์ในการบอกล้างจะหมดไป

หากชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว ยังไม่ได้รับกรมธรรม์ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

    ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะเริ่มมีผลตั้งแต่ที่บริษัทรับใบคำขอและเบี้ยประกันภัยงวดแรก จากผู้เอาประกัน ซึ่งถ้าหากผลการพิจารณารับประกันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เอาประกันก็จะได้รับความคุ้มครองทันที ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับกรมธรรม์ก็ตาม

การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทน จะได้รับอะไรเป็นหลักฐานบ้าง?

    ทุกครั้งที่ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทน จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (กรณีชำระ เบี้ยประกันภัยงวดแรก) และใบรับเงินเบี้ยประกันภัยตัวจริง เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อๆ ไป

ถ้ากรมธรรม์หาย ต้องทำอย่างไร?

    หากกรมธรรม์หาย ให้แจ้งความ ณ สถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำกรมธรรม์หาย และ นำหลักฐานใบแจ้งความมายังบริษัทฯ เพื่อออกกรมธรรม์ใหม่

หากติดต่อตัวแทนไม่ได้ ต้องปฏิบัติอย่างไร?

    ในกรณีที่ติดต่อตัวแทนไม่ได้ คุณสามารถใช้บริการได้ที่สาขาที่ทำประกันชีวิต หรือ สำนักงานใหญ่
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
  บริการด้านการประกันชีวิต จากกรุงเทพประกันชีวีต จำกัด ในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  โทร : 0-2203-0055, 0-2641-5599 แฟกซ์ : 0-2203-0044, 0-2641-5566 อีเมล์ : csc@bla.co.th เว็บไซต์ : http://www.bla.co.th
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต และการวางแผนทางการเงิน 
  โทร : 0-723-4000 แฟกซ์ : 0-2723-4032-33 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.krungthai-axa.co.th
 • บริษัท บางกอก สหประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยมีแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบเฉพาะกาล
  โทร : 0-2634-7323-30 แฟกซ์ : 0-2634-7331 
  อีเมล์ : hr@builife.com เว็บไซต์ : http://www.builife.com
 • บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ให้บริการประกันชีวิต ประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม และแบงค์แอสชัวรันส์ 
  โทร : 02-670-1400 แฟกซ์ : 0-2670-1401 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.tokiomarinelife.co.th/
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
  ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งข้อมูลทางด้านการประกันชีวิต 
  โทร : 0-2247-0247 แฟกซ์ : 0-2249-9946 
  อีเมล์ : thailife@thailife.com เว็บไซต์ : http://www.thailife.com
 • บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
  บริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการด้านประกันชีวิต ประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  โทร : 0-2632-5000 แฟกซ์ : 0-2632-5500 
  อีเมล์ : crc@finansalife.com เว็บไซต์ : http://www.finansalife.com
 • บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
  บริษัทผ้ให้บริการด้าน การประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันชีวิตธุรกิจธนาคาร ประกันชีวิตข้าราชการ ประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน
  โทร : 0-2655-3000 แฟกซ์ : 0-2256-1666 
  อีเมล์ : customerservice@scnyl.com เว็บไซต์ : http://www.scnyl.com
 • บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
  ให้บริการด้านธุรกิจด้านแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance) 
  โทร : 0-2645-8500 แฟกซ์ : 0-2645-8585 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.thaicardif.com
 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินธุรกิจด้าน การประกันชีวิต การรับประกันชีวิตต่อ
  โทร : 0-2256-6822 แฟกซ์ : 0-2256-6565 
  อีเมล์ : mailbox@thaire.co.th เว็บไซต์ : http://www.thaire.co.th 
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต แสดงแบบข้อมูลการประกันชีวิต 
  โทร : 0-2261-2300 แฟกซ์ : 0-2261-3344 
  อีเมล์ : info@oli.co.th เว็บไซต์ : http://www.oli.co.th
 • บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
  ให้บริการด้านการประกันชีวิตแบบ ประกันสามัญรายบุคคล ประกันกลุ่ม (สำหรับสถาบันและองค์กร) โครงการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 
  โทร : 0-2256-6822 แฟกซ์ : 0-2256-6565 
  อีเมล์ : mailbox@thanachart.co.th เว็บไซต์ : http://www.thanachartlife.co.th
 • บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  บริษัทผู้ให้บริการด้านการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และแบบประกันออมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ 
  โทร : 0-2305-7000 แฟกซ์ : 0-2263-0313 
  อีเมล์ : customercare@aacp.co.th เว็บไซต์ : http://www.aacp.co.th
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
  ตัวแทนบริการประกันชีวิตรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตกลุ่มฯลฯ 
  โทร : 0-2685-3828 แฟกซ์ : 0-2685-3829 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.generalithailand.com
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริษัทประกันชีวิต บริการ กรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ ในแบบที่เรียกว่า บัญชีประกันชีวิต 
  โทร : 0-2639-9500 แฟกซ์ : 0-2639-9699, 0-2639-9700 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.prudential.co.th 
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 
  ให้บริการด้านการประกันชีวิตประเภทสามัญ ประกันชีวิตแบบสะสมเงินเดือน ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อและการจำนอง เป็นต้น 
  โทร : 0-2276-1025, 0-2274-9400 แฟกซ์ : 0-2276-1997-8 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.muangthai.co.th
 • บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ให้บริการด้านการประกันชีวิตรายสามัญ
  โทร : 0-2245-2491-70-2246-7650-99 แฟกซ์ : 0-2248-5391 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.manulife.co.th 
   
 • บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินงาน และให้บริการด้านการประกันชีวิต ทั้งการประกันส่วนบุคคล และการประกันกลุ่มสำหรับบริษัท
  โทร : 0-2308-2245 แฟกซ์ : 0-2308-2269 
  อีเมล์ : cus@siamsamsung.co.th เว็บไซต์ : http://www.siamsamsung.co.th
 • บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด
  บริษัทประกันชีวิต ให้บริการทั้งด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการวางแผนทางการเงิน 
  โทร : 0-2260-5536-43 แฟกซ์ : 0-2260-5561 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.siamlife.co.th
 • บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และ ประเภทกลุ่ม 
  โทร : 02-731-7799 แฟกซ์ : 02-731-7727,02-731-7728 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.ulife.in.th/
 • บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (ประเทศไทย)(aia)
  บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุพีเอ ประกันภัยบ้าน และ ประกันภัยธุรกิจ
  โทร : 0-2634-8888 แฟกซ์ : 0-2236-6452 
  อีเมล์ : BKK.Customer_Care@aig.com เว็บไซต์ : http://www.aia.co.th/
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
  ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ประกันรายบุคคล ประกันชีวิตออนไลน์ 
  โทร : 0-2631-1331 แฟกซ์ : 0-2236-7614 
  อีเมล์ : customersupport@southeastlife.co.th เว็บไซต์ : http://www.southeastlife.com
 • บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด 
  ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงประกันสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
  โทร : 0-2615-6860 แฟกซ์ : 0-2615-6878 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.acelife.co.th
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
  ดำเนินการประกอบธุรกิจการรับประกันชีวิต การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
  โทร : 0-2648-3600 แฟกซ์ : 0-2648-5555 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.alife.co.th
 • บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
  ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ มีโรงพยาบาลและคลีนิคในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
  โทร : 0-2632-6222 แฟกซ์ : 0-2263-3898, 0-2263-3899 
  อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.inglife.co.th
 • ธนาคารออมสิน - เงินฝากคุ้มครองชีวิต - GSB LIFE
  GSB LIFE หรือ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว คือ เงินฝากในรูปแบบการประกันชีวิตของธนาคารออมสิน 
  โทร : 1115 หรือ 0-2299-8338 แฟกซ์ : -
  อีเมล์ : - 
  เว็บไซต์ : http://www.gsblife.com

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ / สกุล ถ้าไม่แจ้งให้บริษัท ฯ ทราบจะมีผลอย่างไรบ้าง?

    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล และที่อยู่ ควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย การแจ้งรับเงินปันผล (ถ้ามี) การแจ้งรับเงินครบกำหนดสัญญา หรือ ข่าวสารสำคัญอื่น ๆของบริษัทฯ

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

    ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เดิมยังไม่แสดงความจำนงเป็นผู้รับประโยชน์กับบริษัทฯ โดยตรง คุณสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับประโยชน์กับบริษัทฯ ได้ทันที แต่ถ้าผู้รับประโยชน์เดิมได้แสดงความจำนงเป็นผู้รับประโยชน์กับบริษัทฯ แล้ว การเปลี่ยนแปลงจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์เดิมก่อน
    *ผู้รับประโยชน์ :ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งผู้รับ ประโยชน์และผู้เอาประกันอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้

กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน สามารถย้ายบริษัทได้หรือไม่?

    คุณไม่สามารถย้ายกรมธรรม์จากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่งได้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีแบบประกันลักษณะความคุ้มครองผลประโยชน์อื่น ๆ และอัตราเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันไป

ถ้าทำประกันชีวิตไว้มากกว่า 1 บริษัท จะเรียกร้องเงินสินไหมได้ทุกกรมธรรม์หรือไม่?

    ในกรณีนี้สามารถเรียกร้องสินไหมได้ทุกกรมธรรม์ แต่ต้องพิจารณาเป็นสัญญาๆ ตาม หลักเกณฑ์ดังนี้
    - ด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สามารถเรียกร้องได้เต็มผลประโยชน์ทุกกรมธรรม์ 
    - การประกันสุขภาพ จะเรียกร้องได้ทุกกรมธรรม์ แต่จำนวนเงินสูงสุดจากทุกกรมธรรม์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง


การประกันชีวิตนอกเหนือจากจะประกันชีวิตตัวเองแล้ว สามารถเอาประกันชีวิตผู้อื่นอีก ได้หรือไม่?

    ได้แต่ผู้เอาประกันจะต้องมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกเอาประกันมากพอสมควร นั่นคือจะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ซึ่งกันและกัน เช่นมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือการสมรส หรือ โดยการติดต่อทางธุรกิจต่อกันเท่านั้น

ทำอย่างไร หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับ?

    หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับ คุณสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ฉบับนั้นกับบริษัทฯ ได้ภายใน ระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยจะต้องแถลงประวัติสุขภาพ และชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยหนี้สินอื่น ๆ ก่อน (ถ้ามี)ที่มา ::  http://blog.agentroom.com/info?ref=3692839b-c87b-4ac5-9ece-699835d45c89