Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กลุ่มงานทะเบียนราษฎร


@ การขอเลขหมายประจำบ้าน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง กรณีมอบหมายเรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย
     - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือเอกสารอื่นแล้วแต่กรณี
     - ใบคำร้องตามแบบ ท.ร. 900 (MS WordPDF)
@ การขอจำหน่ายบ้าน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง กรณีมอบหมายเรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - ใบคำร้องตามแบบ ท.ร. 97 ค. (MS WordPDF)

@ การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง

@ การขอจัดทำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกรณี ชำรุด / สูญหาย / ถูกทำลายเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย

@ การแจ้งการเกิด
เอกสารประกอบ
กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง ( เจ้าบ้านหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือบิดา หรือมารดา )
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - หนังสือรับรองการเกิด ( แบบพิมพ์ ท.ร.1/1 )
     - กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ให้แนบสำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อเด็กเข้า

@ การแจ้งการตายเอกสารประกอบ
กรณีตายปกติทั่วไป
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง / คนตายในบ้าน ( เจ้าบ้าน ) / คนตายนอกบ้าน ( ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ )
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
     - กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ เพิ่มหลักฐานใบรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถาบันนิติเวช

@ การแจ้งย้ายออกเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก

@ การแจ้งย้ายเข้า
เอกสารประกอบ (กรณีปกติทั่วไป)
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
     - ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 , 2 ที่มีรายการครบถ้วนและลงลายมือชื่อของเจ้าบ้านและผู้แจ้ง

@ การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก กรณีมอบหมาย  บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า หากบ้านหลังดังกล่าวยังไม่มีทะเบียนบ้านให้นำหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองมาแสดง  กรณีมอบหมาย  บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย

@ การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (เฉพาะกรณีมีหลักฐาน)เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลที่จะแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
     - กรณีรายการบุคคลที่จะย้ายออกเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้แจ้งย้ายโดยเรียกบัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

@ การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง กรณีมอบหมายบัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - กรณีรายการบุคคลที่จะย้ายเข้าเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้แจ้งย้ายโดยเรียกบัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - หากบ้านหลังดังกล่าวยังไม่มีทะเบียนบ้านให้นำหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิ ครอบครองมาแสดง

@ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย (มีหลักฐาน)เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการของผู้ตาย  กรณีมอบหมาย ให้เรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบและหนังสือมอบหมาย
     - มรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตายของผู้ตาย กรณีหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศอื่นให้แปลและรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ

@ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดงเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง  กรณีมอบหมาย ให้เรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบและหนังสือมอบหมาย
     - เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     - เอกสารราชการที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอแก้ไขรายการ

@ การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรเอกสารประกอบ
     - กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
     - กรณีผู้มีส่วนได้เสียขอคัดรายการของบุคคลอื่น บัตรประจำตัวผู้ยื่นคำร้อง เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพร้อมสำเนา
     - หากมีการมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้เรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบ หนังสือมอบหมายหรือหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม.

ที่มา ::  http://203.155.220.217/dusit/PreServices/Registeration/