Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด แจ้งตายย้ายที่อยู่

ทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด แจ้งตายย้ายที่อยู่
 
กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
  การขอเลขหมายประจำบ้าน
การแจ้งรื้อบ้าน
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การขอตรวจคัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
การแจ้งย้ายเข้า
การแจ้งย้ายออก
การแจ้งย้ายออกผู้อื่น
การแจ้งย้ายปลายทาง
การติดต่อกลุ่มงานทะเบียนราษฎร กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง
ให้ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อืนมาดำเนินการแทน
 (หนังสือมอบหมาย)
 
กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 
การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ 
การขอมีบัตรครั้งแรก อายุ 15 ปี บริบูรณ์ 
การขอบัตรครั้งแรกอายุเกิน 16 ปี 
หลักฐานกรณีบัตรหาย
การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประชาชน
แบบฟอร์ม การขอตรวจ คัดสำเนาเกี่ยวกับบัตรประชาชน
 
กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
  
 
กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
 การขอเลขหมายประจำบ้าน
เอกสารประกอบ
1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง ( ถ้ามี )
3. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน ( ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2)
4. กรณีมอบหมายให้นำใบมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งรื้อบ้าน
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. กรณีมอบหมายให้นำใบมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งเกิดเอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งตาย
เอกสารประกอบ
. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
4. บันทึกประจำวันแจ้งความคนตาย (กรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตาย)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การขอตรวจคัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
3. บัตรประจำตัวทนายความหรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)
4. กรณีขอคัดของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบหมายจากบุคคลที่จะขอคัดนั้น พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่จะขอคัด
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งย้ายเข้า
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4. กรณีเจ้าบ้านไม่ได้เป็นผู้แจ้งให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านและให้เจ้าบ้าน
ลงชื่อยินยอมในใบแจ้งการย้ายที่อยู่
5. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งย้ายออก
กรณีย้ายตนเองซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารประกอบ1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ตนเอง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้แจ้งย้ายออก
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งย้ายออกผู้อื่น
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. กรณีผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านมาแสดงด้วย พร้อมหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การแจ้งย้ายปลายทาง
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า (กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 
กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุเอกสารประกอบ
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (สามารถยื่น
คำร้องขอคัดและรับรองสำเนาได้ที่เขต ที่ยื่นคำขอ)
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การขอมีบัตรครั้งแรก อายุ 15 ปี บริบูรณเอกสารประกอบ
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานการศึกษา (ที่มีรูปถ่ายติด)
3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง, ของบิดา, ของมารดา (ถ้ามี)
4. ผู้ขอมีบัตรไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านมารับรอง
5. จากข้อ 2. ผู้รับรองต้องนำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุดมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การขอบัตรครั้งแรกอายุเกิน 16 ปีเอกสารประกอบ
1 .ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. สูติบัตรฉบับจริง
3. หลักฐานการศึกษา (ที่มีรูปถ่ายติด)
4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง, ของบิดา ของมารดา (ถ้ามี)
5. บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง
6. ผู้รับรองต้องนำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุดมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 หลักฐานกรณีบัตรหายเอกสารประกอบ
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต),
วุฒิการศึกษา (ป.6 – ป.ตรี)
3. หากไม่มีหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2 มาแสดงให้นำผู้รับรองมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันตัวบุคคล จำนวน 1 คน
เช่น เจ้าบ้าน หรือบิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือที่มีอาชีพมั่นคง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี

4. จากข้อ 3. ผู้รับรองต้องนำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้รับรอง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด มาแสดงด้วย

หมายเหตุ ชายไทยอายุ 22 – 30 ปี แสดงหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด. 43) ทุกครั้งพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 
 การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประชาชน
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือมอบหมายหรือหลักฐานผู้มีส่วนได้เสีย
แบบคำร้องขอคัดสำเนา
 
 
กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
 การจดทะเบียนสมรส
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฝ่ายชาย/ฝ่ายหญิงที่ยังไม่หมดอายุ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่สมรส
3. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีมีบุตร)
5. หลักฐานการจดทะเบียนหย่า กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
6. กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) บิดา – มารดา ต้องมาให้ความยินยอม
ึ7.
 แบบฟอร์ม คร.1
 
 การจดทะเบียนหย่า
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฝ่ายชาย/ฝ่ายหญิงที่ยังไม่หมดอายุ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่หย่า, ใบสำคัญการสมรสทั้ง 2 ฉบับ, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
3. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อตกลงการหย่า
4. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีมีบุตร)
5.
 แบบฟอร์ม คร.1
 
 การจดทะเบียนรับรองบุตร
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบิดา มารดา และบุตร
3. สูติบัตรของบุตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล ของบิดา มารดา และบุตร (ถ้ามี)
4. มารดาและบุตรต้องมาลงชื่อให้ความยินยอม
5. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6.
 แบบฟอร์ม คร.1
 
 การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้จดบันทึก
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้จดบันทึก
3. เอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการให้บันทึกที่เป็นต้นฉบับพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาไทย
รับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสารให้ (เฉพาะกรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่คนสัญชาติไทย)
4. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. กรณีบุคคลอื่นดำเนินการแทนให้นำหนังสือมอบหมาย ซึ่งต้องมอบหมายผ่านสถานทูตและ
บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบหมายมาแสดงด้วย
6. 
แบบฟอร์ม คร.1
 
 จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง (ติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้เกี่ยวข้อง, พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสืออนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจากศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีที่เด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
4. คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและคู่สมรสของบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอมพร้อมใบสมรสและบัตรประจำตัวประชาชน
5. 
แบบฟอร์ม คร.1
 
 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง (ติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง, พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
4. คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและของบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอม
พร้อมใบสมรสและบัตรประจำตัวประชาชน
5.
 แบบฟอร์ม คร.1
 
 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ผู้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
3. กรณีดำเนินการแทนผู้เยาว์ใช้สูติบัตรผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์
บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน (มารดา)
4. กรณีบิดาทำการแทนผู้เยาว์ต้องมีทะเบียนสมรสมาแสดง
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล (ถ้ามี)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 การขอตั้งชื่อสกุล
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอตั้งชื่อสกุล
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขอตั้งชื่อสกุล
3. กรณีดำเนินการแทนผู้เยาว์ใช้สูติบัตรผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์
บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน (มารดา)
4. กรณีบิดาทำการแทนผู้เยาว์ต้องมีใบสมรสมาแสดง
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล (ถ้ามี) 

6. แบบคำขอ แบบ ช.1
 
 การขอใช้ชื่อสกุลมารดาหรือบิดา
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
2. สูติบัตรของบุตร ( ฉบับจริง )
3. ผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน และให้ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
4. บันทึกการหย่า ( คร .6) เพื่อแสดงว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของฝ่ายใด ( ถ้ามี )
5. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม จาก “ น . ส .” เป็น “ นาง ” ของมารดา กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรส
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
7.
แบบคำขอ แบบ ช.1
 
 การเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีขอตั้งใหม่)
เอกสารประกอบ
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ชื่อสกุลที่ตั้งไว้ อย่างน้อย 5 ชื่อ 

4. แบบคำขอ แบบ ช.1