Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการขอรับมรดกที่ดิน


1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการขอรับมรดกที่ดิน
28. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ  เกี่ยวกับกรณีที่ดินที่ชายตลิ่งที่ถูกน้ำเซาะพัง

27. ลดค่าธรรมเนียมจำนองช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26. ปัญหาการโอนสิ่งปลูกสร้างกรณีไม่ปรากฎหลักฐานการได้มาของสิ่งปลูกสร้าง

25. ปัญหากรณีการขอให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือขอให้แจ้งคู่กรณีที่ขอจดทะเบียนทราบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนมีการฟ้องร้องกันอยู่ในศาล

24.ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินและตรวจสอบหลักทรัพย์

23.การดำเนินการกับคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของฝ่ายทะเบียน ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

22. การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน

21. การดำเนินการและการยกเลิกคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

20.คำบรรยายเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน


19. ข้อแตกต่างระหว่างภาระจำยอมกับทางจำเป็น

18. การจดทะเบียนควบ-โอน-แปรสภาพของบริษัทลักษณะต่าง ๆ

17. แนวคิดของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์

16. ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการจดทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

15. สรุปมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ปีที่ 2

14. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

13. สรุปมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มีนาคม 2551 และมาตรการตามมติ

12. มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์+ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551คณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2551

11. ทางจำเป็น

10. การโอนมรดกโดยมีผู้จัดการมรดก

9. 
การครอบครองปรปักษ์

8. สรุปสาระสำคัญการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม .๒๕๔๒ ทางปฏิบัติในการจดทะเบียนการเช่า การจำนองสิทธิการเช่า และการโอนมรดกสิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

7. การให้บริการประชาชนในการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

6. สรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีอากร การจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก

5. คำแนะนำเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝาก

4. คำถาม-คำตอบที่ประชาชนควรรู้

3. บทความ เรื่อง การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

2. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการขอรับมรดกที่ดินที่มา ::  http://www.dol.go.th/registry/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=42