Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป

 กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
@ การจดทะเบียนสมรส
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัว และทะเบียนบ้านทั้งสองฝ่าย
     - คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( ชายหรือหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฏหมาย
     - ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรสเดิม กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเคยสมรส หรือเคยหย่า
     - ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )
     - การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือกงสุลของผู้ร้องในประเทศไทยหรือจากองค์การที่รัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย และแปลข้อความเป็นภาษาไทยโดยกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้รับรองความถูกต้อง
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1 (MS WordPDF)

@ การจดทะเบียนหย่าเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านทั้งสองฝ่าย
     - ใบสำคัญการสมรส
     - ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )
     - ฝ่ายหญิงต้องทำการแก้ไขคำนำหน้านามจาก นางสาว เป็น นาง ในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1 (MS WordPDF)

@ การจดทะเบียนรับรองบุตร
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา บุตร (กรณีอายุเกิน 7 ปี) และทะเบียนบ้าน
     - สูติบัตรของบุตร พร้อมทะเบียนบ้านของบุตร
     - มารดาและบุตรต้องลงลายมือชื่อให้ความยินยอมด้วยตนเอง
     - คำพิพากษาของศาล พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ( ตามแต่กรณี )
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1 (MS WordPDF)

@ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
     - เอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการให้บันทึกซึ่งเป็นต้นฉบับพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย รับรองความถูกต้องโดยกระทรวงต่างประเทศ หรือสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1 (MS WordPDF)

@ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม พร้อมทะเบียนบ้าน
     - บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม พร้อมใบสำคัญการสมรส
     - หนังสืออนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ จากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
     - พยานบุคคล 2 คน ( ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี )
     - คำร้องตามแบบ คร.1 (MS WordPDF)

@ การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม พร้อมทะเบียนบ้าน
     - หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
     - กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปให้ความยินยอมด้วย
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1 (MS WordPDF)

@
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
     - ค่าธรรมเนียม 50 บาท

@ การขอตั้งชื่อสกุลเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
     - กรณีหญิงหม้าย ให้แนบใบสำคัญการหย่า
     - ค่าธรรมเนียม 100 บาท

@ การขอร่วมชื่อสกุลเอกสารประกอบ
     กรณีผู้ขอร่วมชื่อสกุลอยู่ต่างเขตกับเจ้าของชื่อสกุล
          - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
          - หนังสืออนุญาตให้ร่วมชื่อสกุล
     กรณีผู้ขอร่วมชื่อสกุลอยู่เขตเดียวกันกับเจ้าของชื่อสกุล
          - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอร่วมชื่อสกุล และเจ้าของชื่อสกุล พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          - ใบสำคัญตั้งชื่อสกุล ( แบบ ช.2 )
          - คำขออนุญาตร่วมชื่อสกุล ( แบบ ช.5 )
          - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
          - ค่าธรรมเนียม 100 บาท

@ การขอใช้ชื่อสกุลมารดาหรือบิดาเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - สูติบัตรของผู้ขอ ( ฉบับจริง )
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส พร้อมหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
     - กรณีหย่าให้แนบบันทึกการหย่าว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของฝ่ายใด
     - เอกสารทางทะเบียนที่แสดงชื่อสกุลเดิมของบิดาหรือมารดาที่จะขอใช้
     - คำร้องแบบ ช.1 (MS WordPDF)

@ การขอออกใบแทนเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุลเอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
     - หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
     - ค่าธรรมเนียม 25 บาท
     - คำร้องแบบ ช.1 (MS WordPDF)

@ การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนทั่วไปเอกสารประกอบ
     - กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
     - กรณีผู้มีส่วนได้เสียขอคัดรายการของบุคคลอื่น บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพร้อมสำเนา
     - หากมีการมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้เรียกบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ หนังสือมอบหมายหรือหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม, คำร้องแบบคำขอเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

 


ที่มา ::    http://203.155.220.217/dusit/PreServices/Registeration/