Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

@ การขอมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานการศึกษา ( ที่มีรูปถ่ายติด )
     - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง ของบิดา ของมารดา ( ถ้ามี )
     - กรณีผู้ขอมีบัตรไม่มีหลักฐานสูติบัตร ให้บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านมารับรอง
     - กรณีที่ต้องใช้ผู้รับรองให้ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย
@ การขอมีบัตรครั้งแรก เกินกำหนดเอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานการศึกษา ( ที่มีรูปถ่ายติด )
     - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง ของบิดา ของมารดา ( ถ้ามี )
     - บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง
     - ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย

@ การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ
เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ
     - บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

@ การขอมีบัตรกรณีบัตรหายเอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, วุฒิการศึกษา
     - หากไม่มีหลักฐานเอกสารข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง ให้นำผู้รับรองมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันตัวบุคคล เช่น บิดา มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี  โดยผู้รับรองต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดง
ข้อควรรู้  กรณีบัตรหายไม่ต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ

@ การขอมีบัตรกรณีขอเปลี่ยนบัตรเอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
     - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ) หรือหลักฐานทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนที่อยู่ ( กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากย้ายที่อยู่ )

@ การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารประกอบ
     - กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาขนของผู้แจ้ง
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย ( คำร้องขอตรวจ รายการเกี่ยวกับบัตร MS WordPDF )
ที่มา ::   http://203.155.220.217/dusit/PreServices/Registeration/