Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบขอสัญชาติอเมริกัน 1

ข้อสอบขอสัญชาติอเมริกัน 1
 
 
 
 
Civics (History and Government) Questions for the Naturalization Testข้อสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง เพื่อขอสัญชาติอเมริกัน
1.
What is the supreme law of the land?
the Constitution

อะไรคือกฎหมายสูงสุดของแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญ
2.
What does the Constitution do?
sets up the government
defines the government
protects basic rights of Americans

บทบาทหรืออำนาจหน้าที่ของรัฐธรรมนูญคืออะไร
ก่อตั้งรากฐานทางการเมือง การบริหาร และตุลาการของรัฐ
กำหนดโครงสร้างของรัฐบาล
ปกป้องสิทธิพื้นฐานของประชาชนอเมริกัน
3.
The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
We the People

แนวความคิดเรื่องการปกครองตนเองปรากฏอยู่ในคำสามคำแรกในรัฐธรรมนูญ คำดังกล่าวคือคำว่าอะไร
พวกเราประชาชน
4.
What is an amendment?
a change (to the Constitution)
an addition (to the Constitution)

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคืออะไร
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
5.
What do we call the first ten amendments to the Constitution?
the Bill of Rights

เราเรียกบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสิบมาตราแรกว่าอะไร
กฎหมายสิทธิพลเมือง
6.
What is one right or freedom from the First Amendment?*
speech
religion
assembly
press
petition the government

สิทธิหรือเสรีภาพอย่างหนึ่งที่ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราแรกคืออะไร
สิทธิเสรีภาพในการพูด
สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ
สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
สิทธิเสรีภาพในการร้องทุกข์ต่อรัฐบาล
7.
How many amendments does the Constitution have?
twenty-seven (27)

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีทั้งหมดกี่มาตรา
ยี่สิบเจ็ด (27)
8.
What did the Declaration of Independence do?
announced our independence (from Great Britain)
declared our independence (from Great Britain)
said that the United States is free (from Great Britain)

คำประกาศอิสรภาพมีผลอย่างไร
ประกาศความเป็นเอกราชของพวกเราจากประเทศอังกฤษ
ประกาศความเป็นเอกราชของพวกเราจากประเทศอังกฤษ
บอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอิสระจากประเทศอังกฤษ
9.
What are two rights in the Declaration of Independence?
life
liberty
pursuit of happiness

สิทธิสองอย่างที่ได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศอิสรภาพมีอะไรบ้าง
สิทธิในชีวิต
สิทธิในการมีเสรีภาพ
สิทธิในการแสวงหาความสุข
10.
What is freedom of religion?
You can practice any religion, or not practice a religion.

เสรีภาพในการนับถือศาสนาหมายถึงอะไร
ท่านสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ หรือไม่นับถือศาสนาก็ได้
11.
What is the economic system in the United States?*
capitalist economy
market economy

ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบเศรษฐกิจแบบใด
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เศรษฐกิจแบบตลาด
12.
What is the "rule of law"?
Everyone must follow the law.
Leaders must obey the law.
Government must obey the law.
No one is above the law.

หลักนิติธรรมคืออะไร
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ผู้นำต้องเคารพเชื่อฟังกฎหมาย
รัฐบาลต้องเคารพเชื่อฟังกฎหมาย
ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย
13.
Name one branch or part of the government.*
Congress
legislative
President
executive
the courts
judicial

บอกชื่อองค์ประกอบหลักของกลไกการปกครองประเทศมาหนึ่งอย่าง
รัฐสภา
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ประธานาธิบดี
ฝ่ายบริหาร
ศาลยุติธรรม
ฝ่ายตุลาการ
14.
What stops one branch of government from becoming too powerful?
checks and balances
separation of powers

กลไกในการจำกัดอำนาจขององค์กรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิให้มีมากเกินไปใช้หลักการใด
ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
หลักการแบ่งแยกอำนาจ
15.
Who is in charge of the executive branch?
the President

ใครมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายบริหาร
ประธานาธิบดี
16.
Who makes federal laws?
Congress
Senate and House (of Representatives)
(U.S. or national) legislature

ใครเป็นคนออกกฎหมายกลาง
รัฐสภา
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
สภานิติบัญญัติสหรัฐหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17.
What are the two parts of the U.S. Congress?*
the Senate and House (of Representatives)

รัฐสภาสหรัฐประกอบด้วยสองสภา มีอะไรบ้าง
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
18.
How many U.S. Senators are there?
one hundred (100)

วุฒิสมาชิกสหรัฐมีกี่คน
หนึ่งร้อย (100)
19.
We elect a U.S. Senator for how many years?
six (6)

เรามีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสหรัฐทุกกี่ปี
หก (6)
20.
Who is one of your state's U.S. Senators?*
Answers will vary. [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]

ใครเป็นหนึ่งในวุฒิสมาชิกในรัฐของท่าน
คำตอบจะแตกต่างกันไป สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงและผู้อยู่อาศัยในดินแดนของสหรัฐ คำตอบคือเขตเมืองหลวงหรือดินแดนของสหรัฐที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ไม่มีวุฒิสมาชิก
21.
The House of Representatives has how many voting members?
four hundred thirty-five (435)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกี่คน
สี่ร้อยสามสิบห้า (435)
22.
We elect a U.S. Representative for how many years?
two (2)

เรามีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสหรัฐทุกกี่ปี
สอง (2)
23.
Name your U.S. Representative.
Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]

บอกชื่อผู้แทนราษฎรในรัฐของท่าน
คำตอบจะแตกต่างกันไป ผู้อยู่อาศัยในดินแดนของสหรัฐที่มีคณะผู้แทนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในรัฐสภาหรือตัวแทนของผู้อยู่อาศัยในดินแดนนั้น อาจตอบชื่อผู้แทนหรือชื่อตัวแทนก็ได้ คำตอบที่ยอมรับได้คือ คำอธิบายใดก็ได้ที่บอกว่าดินแดนของสหรัฐไม่มีผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิออกเสียงในรัฐสภา
24.
Who does a U.S. Senator represent?
all people of the state

วุฒิสมาชิกเป็นตัวแทนใคร
ประชาชนทุกคนในรัฐ
25.
Why do some states have more Representatives than other states?
(because of) the state's population
(because) they have more people
(because) some states have more people

เพราะเหตุใด บางรัฐจึงมีจำนวนผู้แทนราษฎรมากกว่ารัฐอื่น
เนื่องจากจำนวนประชากรในรัฐ
เพราะรัฐดังกล่าวมีประชากรมากกว่า
เพราะบางรัฐมีประชากรมากกว่า
26.
We elect a President for how many years?
four (4)

เรามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกกี่ปี
สี่ (4)
27.
In what month do we vote for President?*
November

เราลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนอะไร
พฤศจิกายน
28.
What is the name of the President of the United States now?*
Barack Obama
Obama

ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันชื่ออะไร
บารัค โอบามา
โอบามา
29.
What is the name of the Vice President of the United States now?
Joseph R. Biden, Jr.
Joe Biden
Biden

รองประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันชื่ออะไร
โจเซฟ อาร์ ไบเดน จูเนียร์
โจ ไบเดน
ไบเดน
30.
If the President can no longer serve, who becomes President?
the Vice President

ถ้าประธาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครมีสิทธิเข้ารับช่วงตำแหน่งประธานาธิบดี
รองประธานาธิบดี
31.
If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
the Speaker of the House

ถ้าทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครมีสิทธิเข้ารับช่วงตำแหน่งประธานาธิบดี
ประธานสภา
32.
Who is the Commander in Chief of the military?
the President

ใครคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประธานาธิบดี
33.
Who signs bills to become laws?
the President

ใครเป็นคนลงชื่อในร่างกฎหมาย เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ประธานาธิบดี
34.
Who vetoes bills?
the President

ใครมีสิทธิยับยั้งร่างกฎหมาย
ประธานาธิบดี
35.
What does the President's Cabinet do?
advises the President

คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไร
ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี
36.
What are two Cabinet-level positions?
Secretary of Agriculture
Secretary of Commerce
Secretary of Defense
Secretary of Education
Secretary of Energy
Secretary of Health and Human Services
Secretary of Homeland Security
Secretary of Housing and Urban Development
Secretary of Interior
Secretary of State
Secretary of Transportation
Secretary of Treasury
Secretary of Veterans' Affairs
Secretary of Labor
Attorney General

บอกชื่อตำแหน่งในระดับรัฐมนตรีมาสองตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารผ่านศึก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
37.
What does the judicial branch do?
reviews laws
explains laws
resolves disputes (disagreements)
decides if a law goes against the Constitution

ฝ่ายตุลาการมีอำนาจหน้าที่อะไร
พิจารณาทบทวนกฎหมาย
อธิบายและตีความกฎหมาย
ระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง
วินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ
38.
What is the highest court in the United States?
the Supreme Court

ศาลสูงสดของประเทศสหรัฐอเมริกาคือศาลใด
ศาลฎีกา
39.
How many justices are on the Supreme Court?
nine (9)

ผู้พิพากษาศาลฎีกามีกี่คน
เก้า (9)
40.
Who is the Chief Justice of the United States?
John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

ใครคือหัวหน้าผู้พิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
จอห์น โรเบิร์ต หรือ จอห์น จี โรเบิร์ต จูเนียร์
41.
Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
to print money
to declare war
to create an army
to make treaties

ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อำนาจหน้าที่บางอย่างเป็นของรัฐบาลกลาง อำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐบาลกลางคืออะไร
ออกธนบัตรเงินตรา
ประกาศสงคราม
จัดตั้งกองทัพ
ทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ
42.
Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
provide schooling and education
provide protection (police)
provide safety (fire departments)
give a driver's license
approve zoning and land use

ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อำนาจหน้าที่บางอย่างเป็นของรัฐ อำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐคืออะไร
จัดระบบการศึกษา
ปกป้องคุ้มครองและดูแลความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ
รักษาความปลอดภัย หน่วยดับเพลิง
ออกใบอนุญาตขับขี่
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและอนุมัติการใช้ที่ดิน
43.
Who is the Governor of your state?
Answers will vary. [Residents of the District of Columbia and U.S. territories without a Governor should say "we don't have a Governor."]

ใครคือผู้ว่าการรัฐของท่าน
คำตอบจะแตกต่างกันไป ผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงและดินแดนของสหรัฐที่ไม่มีผู้ว่าการรัฐ ควรตอบว่าเราไม่มีผู้ว่าการรัฐ
44.
What is the capital of your state?*
Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]

เมืองหลวงของรัฐที่ท่านอาศัยอยู่คือเมืองอะไร
คำตอบจะแตกต่างกันไป ผู้อยู่อาศัยในแคว้นโคลัมเบียควรตอบว่าแคว้นโคลัมเบียไม่ใช่รัฐและไม่มีเมืองหลวง ผู้อยู่อาศัยในดินแดนของสหรัฐควรบอกชื่อเมืองหลวงของดินแดนนั้น
45.
What are the two major political parties in the United States?*
Democratic and Republican

ประเทศสหรัฐอเมริกามีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค คือพรรคอะไรบ้าง
เดโมแครตและรีปับลิกัน
46.
What is the political party of the President now?
Democratic (Party)

ประธานาธิบดีคนปัจจุบันสังกัดพรรคการเมืองใด
พรรคเดโมแครต
47.
What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
(Nancy) Pelosi

ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันชื่ออะไร
แนนซี่ เปโลซี
48.
There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
Citizens eighteen (18) and older (can vote).
You don't have to pay (a poll tax) to vote.
Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
A male citizen of any race (can vote).

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมีสี่มาตรา อธิบายมาหนึ่งมาตรา
พลเมืองอายุสิบแปด (18) และมากกว่า มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ท่านไม่ต้องชำระภาษีรัชชูปการหรือภาษีต่อหัว เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
พลเมืองทุกคน ไม่ว่าหญิงและชายมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
พลเมืองชายทุกเชื้อชาติหรือสีผิวมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
49.
What is one responsibility that is only for United States citizens?*
serve on a jury
vote

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของพลเมืองสหรัฐอเมริกาคืออะไร
ทำหน้าที่ลูกขุน
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
50.
What are two rights only for United States citizens?
apply for a federal job
vote
run for office
carry a U.S. passport

สิทธิพิเศษสองอย่างของพลเมืองสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้าง
สมัครงานของรัฐบาลกลางได้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้
ลงสมัครรับเลือกตั้งได้
ถือหนังสือเดินทางสหรัฐได้
51.
What are two rights of everyone living in the United States?
freedom of expression
freedom of speech
freedom of assembly
freedom to petition the government
freedom of worship
the right to bear arms

สิทธิเสรีภาพสองอย่างของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้าง
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
สิทธิเสรีภาพในการพูด
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ
สิทธิเสรีภาพในการร้องทุกข์ต่อรัฐบาล
สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรม
สิทธิในการถือครองอาวุธ
52.
What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
the United States
the flag

ขณะที่เรากล่าวคำปฏิญาณธง เราแสดงความจงรักภักดีต่อสิ่งใด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ธงชาติสหรัฐ
53.
What is one promise you make when you become a United States citizen?
give up loyalty to other countries
defend the Constitution and laws of the United States
obey the laws of the United States
serve in the U.S. military (if needed)
serve (do important work for) the nation (if needed)
be loyal to the United States

ตอนที่ท่านเข้าเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา หนึ่งในคำสาบานตนที่ท่านได้ให้ไว้คืออะไร
เลิกจงรักภักดีต่อประเทศอื่น
ปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
เคารพเชื่อฟังกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นทหารสหรัฐ หากต้องการ
รับใช้ชาติหรือทำงานสำคัญเพื่อชาติ หากต้องการ
จงรักภักดีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
54.
How old do citizens have to be to vote for President?*
eighteen (18) and older

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี พลเมืองต้องมีอายุเท่าใด
สิบแปด (18) หรือมากกว่า
55.
What are two ways that Americans can participate in their democracy?
vote
join a political party
help with a campaign
join a civic group
join a community group
give an elected official your opinion on an issue
call Senators and Representatives
publicly support or oppose an issue or policy
run for office
write to a newspaper

ประชาชนอเมริกันสามารถมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของตนเองได้อย่างไรบ้าง บอกมาสองวิธี
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
เข้าร่วมพรรคการเมือง
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง
เข้าร่วมกลุ่มประชาคม
เข้าร่วมกลุ่มชุมชน
แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่อนักการเมือง
โทรไปหาวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นปัญหาหรือนโยบายอย่างเปิดเผย
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เขียนถึงหนังสือพิมพ์
56.
When is the last day you can send in federal income tax forms?*
April 15

วันสุดท้ายที่ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มภาษีรายได้รัฐบาลกลางคือวันที่เท่าไร
15 เมษายน
57.
When must all men register for the Selective Service?
at age eighteen (18)
between eighteen (18) and twenty-six (26)

ผู้ชายทุกคนต้องลงทะเบียนทหารเมื่อใด
เมื่ออายุสิบแปด (18)
เมื่ออายุระหว่างสิบแปด (18) และยี่สิบหก (26)
58.
What is one reason colonists came to America?
freedom
political liberty
religious freedom
economic opportunity
practice their religion
escape persecution

สาเหตุอย่างหนึ่งที่ชาวอาณานิคมเดินทางมาอเมริกาคืออะไร
เพื่อเสรีภาพ
เพื่อเสรีภาพทางการเมือง
เพื่อเสรีภาพทางศาสนา
เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ
เพื่อนับถือศาสนาของตนเอง
เพื่อหนีโทษจากการถูกประหารชีวิต
59.
Who lived in America before the Europeans arrived?
Native Americans
American Indians

ชนกลุ่มใดอาศัยอยู่ในอเมริกา ก่อนที่ชาวยุโรปจะเดินทางมาถึง
ชาวอเมริกันพื้นเมือง
อเมริกันอินเดียน
60.
What group of people was taken to America and sold as slaves?
Africans
people from Africa

ชนกลุ่มใดถูกนำมาอเมริกาและถูกขายเป็นทาส
แอฟริกัน
ประชาชนจากประเทศแอฟริกา
61.
Why did the colonists fight the British?
because of high taxes (taxation without representation)
because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
because they didn't have self-government

เพราะเหตุใด ชาวอาณานิคมจึงทำการต่อสู้กับอังกฤษ
เนื่องจากอังกฤษเพิ่มประเภทภาษีและเพิ่มอัตราภาษี โดยไม่อนุญาตให้ชาวอาณานิคมส่งตัวแทนเข้าสู่รัฐสภาอังกฤษ
เพราะกองทัพอังกฤษเข้ามาประจำการอยู่ในบ้านของตน โดยชาวอาณานิคมต้องให้การดูแลทหารอังกฤษในเรื่องที่พักและอาหาร
เพราะชาวอาณานิคมไม่มีการปกครองตนเอง
62.
Who wrote the Declaration of Independence?
(Thomas) Jefferson

ใครเป็นคนเขียนคำประกาศอิสรภาพ
ทอมัส เจฟเฟอร์สัน
63.
When was the Declaration of Independence adopted?
July 4, 1776

คำประกาศอิสรภาพถูกจัดทำขึ้นเมื่อใด
4 กรกฎาคม 1776
64.
There were 13 original states. Name three.
New Hampshire
Massachusetts
Rhode Island
Connecticut
New York
New Jersey
Pennsylvania
Delaware
Maryland
Virginia
North Carolina
South Carolina
Georgia

รัฐแรกเริ่มมีทั้งหมด 13 รัฐ บอกมาสามรัฐ
นิวแฮมเชอร์
แมสซาชูเซทส์
โรดไอส์แลนด์
คอนเน็คติกัต
นิวยอร์ค
นิวเจอร์ซีย์
เพนซิลเวเนีย
เดลาแวร์
แมรี่แลนด์
เวอร์จิเนีย
นอร์ทแคโรไลน่า
เซาท์แคโรไลน่า
จอร์เจีย
65.
What happened at the Constitutional Convention?
The Constitution was written.
The Founding Fathers wrote the Constitution.

เกิดอะไรขี้นในที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญได้ถูกเขียนขึ้น
ผู้ก่อตั้งหรือคณะผู้แทนจากรัฐต่างๆ ได้ช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญขี้น
66.
When was the Constitution written?
1787

รัฐธรรมนูญถูกเขียนขึ้นเมื่อใด
1787
67.
The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
(James) Madison
(Alexander) Hamilton
(John) Jay
Publius

ถ้อยแถลงของนักสหพันธรัฐสนับสนุนการผ่านรัฐธรรมนูญสหรัฐ บอกชื่อผู้เขียนเอกสารนี้มาหนึ่งคน
เจมส์ เมดิสัน
อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน
จอห์น เจย์
ปับลิอุส
68.
What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
U.S. diplomat
oldest member of the Constitutional Convention
first Postmaster General of the United States
writer of "Poor Richard's Almanac"
started the first free libraries

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ เบนจามิน แฟรงคลิน มีชื่อเสียงคืออะไร
นักการทูตสหรัฐ
สมาชิกที่อาวุโสที่สุดในที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
อธิบดีกรมไปรษณีย์คนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้เขียนปฏิทินพิสดาร "Poor Richard's Almanac"
ผู้ก่อตั้งห้องสมุดประชาชนเป็นแห่งแรก
69.
Who is the "Father of Our Country"?
(George) Washington

ใครคือบิดาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
จอร์จ วอชิงตัน
70.
Who was the first President?*
(George) Washington

ใครคือประธานาธิบดีคนแรก
จอร์จ วอชิงตัน
71.
What territory did the United States buy from France in 1803?
the Louisiana Territory
Louisiana

ดินแดนใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซื้อจากประเทศฝรั่งเศสในปี 1803
ดินแดนหลุยเซียน่า
หลุยเซียน่า
72.
Name one war fought by the United States in the 1800s.
War of 1812
Mexican-American War
Civil War
Spanish-American War

บอกชื่อสงครามหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการต่อสู้ในช่วงปี 1800s
สงครามปี 1812
สงครามเม็กซิกัน-อเมริกัน
สงครามกลางเมือง
สงครามสแปนิช-อเมริกัน
73.
Name the U.S. war between the North and the South.
the Civil War
the War between the States

บอกชื่อสงครามสหรัฐที่เกิดขึ้นระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้
สงครามกลางเมือง
สงครามระหว่างรัฐ
74.
Name one problem that led to the Civil War.
slavery
economic reasons
states' rights

ปัญหาอย่างหนึ่งที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองคืออะไร
การเป็นทาส
เหตุผลทางเศรษฐกิจ
สิทธิของรัฐ
75.
What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
freed the slaves (Emancipation Proclamation)
saved (or preserved) the Union
led the United States during the Civil War

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ อับบราฮัม ลินคอล์น ทำคืออะไร
ปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ ประกาศการเลิกทาส
รักษาความคงอยู่ของสหภาพ
เป็นผู้นำฝ่ายสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามกลางเมือง
76.
What did the Emancipation Proclamation do?
freed the slaves
freed slaves in the Confederacy
freed slaves in the Confederate states
freed slaves in most Southern states

คำประกาศการเลิกทาสมีผลบังคับใช้อย่างไร
ปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ
ปลดปล่อยทาสที่อาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐให้เป็นอิสระ
ปลดปล่อยทาสที่อาศัยอยู่ในรัฐที่อยู่ในฝ่ายสมาพันธรัฐให้เป็นอิสระ
ปลดปล่อยทาสที่อาศัยอยู่ในรัฐภาคใต้ส่วนใหญ่ให้เป็นอิสระ
77.
What did Susan B. Anthony do?
fought for women's rights
fought for civil rights

ซูซาน บี แอนโทนี่ ทำอะไร
ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
78.
Name one war fought by the United States in the 1900s.*
World War I
World War II
Korean War
Vietnam War
(Persian) Gulf War

บอกชื่อสงครามหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการต่อสู้ในช่วงปี 1900s
สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สงครามอ่าวเปอร์เซีย
79.
Who was President during World War I?
(Woodrow) Wilson

ใครเป็นประธานาธิบดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
วูดโรว์ วิลสัน
80.
Who was President during the Great Depression and World War II?
(Franklin) Roosevelt

ใครเป็นประธานาธิบดีในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และสงครามโลกครั้งที่ 2
แฟรงคลิน รูสเวลต์
81.
Who did the United States fight in World War II?
Japan, Germany, and Italy

ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2
ญี่ปุ่น เยอรมนี และอิตาลี
82.
Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
World War II

ก่อนนายพลไอเซนฮาวร์จะเป็นประธานาธิบดี ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสงครามอะไร
สงครามโลกครั้งที่ 2
83.
During the Cold War, what was the main concern of the United States?
Communism

ในระหว่างสงครามเย็น ปัญหาหลักของประเทศสหรัฐอเมริกาคืออะไร
ลัทธิคอมมิวนิสต์
84.
What movement tried to end racial discrimination?
civil rights (movement)

การเคลื่อนไหวอะไรที่พยายามสิ้นสุดการแบ่งแยกระหว่างชนต่างเชื้อชาติหรือสีผิว
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
85.
What did Martin Luther King, Jr. do?*
fought for civil rights
worked for equality for all Americans

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ทำอะไร
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
เรียกร้องสิทธิความเสมอภาคให้แก่ชาวอเมริกันทุกคน
86.
What major event happened on September 11, 2001 in the United States?
Terrorists attacked the United States.

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2001 ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือเหตุการณ์อะไร
ผู้ก่อการร้ายโจมตีประเทศสหรัฐอเมริกา
87.
Name one American Indian tribe in the United States.
Cherokee
Navajo
Sioux
Chippewa
Choctaw
Pueblo
Apache
Iroquois
Creek
Blackfeet
Seminole
Cheyenne
Arawak
Shawnee
Mohegan
Huron
Oneida
Lakota
Crow
Teton
Hopi
Inuit

บอกชื่อเผ่าอเมริกันอินเดียนในประเทศสหรัฐอเมริกามาหนึ่งชื่อ
เชอโรกี
นาวาโฮ
ซูส์
ชิปเพวา
ชอคทอว์
ปูโบล
อาปาเช่
อีโรควอยส์
ครีค
แบล็คฟีต
เซมินอล
ไชแอน
อาราวัก
ชอว์นี
โมฮีแกน
ฮิวรอน
โอนีดา
ลาโกตา
โครว์
เตตัน
โฮปี
อินูอิต
88.
Name one of the two longest rivers in the United States.
Missouri (River)
Mississippi (River)

แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกามีสองสาย บอกมาหนึ่งสาย
แม่น้ำมิสซูรี่
แม่น้ำมิสซิสซิปปี้
89.
What ocean is on the West Coast of the United States?
Pacific (Ocean)

ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ติดกับมหาสมุทรอะไร
มหาสมุทรแปซิฟิก
90.
What ocean is on the East Coast of the United States?
Atlantic (Ocean)

ฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ติดกับมหาสมุทรอะไร
มหาสมุทรแอตแลนติก
91.
Name one U.S. territory.
Puerto Rico
U.S. Virgin Islands
American Samoa
Northern Mariana Islands
Guam

บอกชื่อดินแดนของสหรัฐมาหนึ่งแห่ง
เปอร์โตริโก
หมู่เกาะเวอร์จิน
อเมริกันซามัว
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
กวม
92.
Name one state that borders Canada.
Maine
New Hampshire
Vermont
New York
Pennsylvania
Ohio
Michigan
Minnesota
North Dakota
Montana
Idaho
Washington
Alaska

บอกชื่อรัฐที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศแคนาดามาหนึ่งรัฐ
เมน
นิวแฮมเชอร์
เวอร์มอนต์
นิวยอร์ค
เพนซิลเวเนีย
โอไฮโอ
มิชิแกน
มินนีโซต้า
นอร์ทดาโกต้า
มอนทาน่า
ไอดาโฮ
วอชิงตัน
อลาสก้า
93.
Name one state that borders Mexico.
California
Arizona
New Mexico
Texas

บอกชื่อรัฐที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเม็กซิโกมาหนึ่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
อริโซน่า
นิวเม็กซิโก
เท็กซัส
94.
What is the capital of the United States?*
Washington, D.C.

เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาคือเมืองอะไร
วอชิงตัน ดีซี
95.
Where is the Statue of Liberty?*
New York (Harbor)
Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพตั้งอยู่ที่ใด
อ่าวนิวยอร์ค
เกาะลิเบอร์ตี้
คำตอบที่ยอมรับได้คือ นิวเจอร์ซีย์ ใกล้นครนิวยอร์ค และติดกับแม่น้ำฮัดสัน
96.
Why does the flag have 13 stripes?
because there were 13 original colonies
because the stripes represent the original colonies

เพราะเหตุใด ธงชาติจึงมีเส้นขวาง 13 เส้น
เพราะเมืองอาณานิคมแรกเริ่มมี 13 เมือง
เพราะเส้นขวางหมายถึงเมืองอาณานิคมแรกเริ่ม
97.
Why does the flag have 50 stars?*
because there is one star for each state
because each star represents a state
because there are 50 states

เพราะเหตุใด ธงชาติจึงมีดวงดาว 50 ดวง
เพราะดวงดาวหนึ่งดวงหมายถึงรัฐแต่ละรัฐ
เพราะดวงดาวแต่ละดวงหมายถึงรัฐหนึ่งรัฐ
เพราะมี 50 รัฐ
98.
What is the name of the national anthem?
The Star-Spangled Banner

เพลงชาติชื่อเพลงอะไร
เดอะ สตาร์ สแปงเกิล แบนเนอร์
99.
When do we celebrate Independence Day?*
July 4

เรามีการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพเมื่อใด
4 กรกฎาคม
100.
Name two national U.S. holidays.
New Year's Day
Martin Luther King, Jr., Day
Presidents' Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Columbus Day
Veterans Day
Thanksgiving
Christmas

บอกชื่อวันหยุดราชการประจำชาติสหรัฐมาสองวัน
วันปีใหม่
วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
วันประธานาธิบดี
วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ
วันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติ
วันแรงงาน
วันโคลัมบัส
วันทหารผ่านศึก
วันขอบคุณพระเจ้า
วันคริสต์มาส

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.
* หากท่านอายุ 65 ปีหรือมากกว่า และเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา 20 ปีหรือมากกว่า ท่านอาจศึกษาแค่คำถามที่มีเครื่องหมายดอกจันก็ได้
* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.
AMERICAN GOVERNMENT
A. Principles of American Democracy
1. What is the supreme law of the land?
A: The Constitution
2. What does the Constitution do?
A: sets up the government
A: defines the government

A: protects basic rights of Americans

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
A: We the People
4. What is an amendment?
A: a change (to the Constitution)
A: an addition (to the Constitution)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
A: The Bill of Rights
6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
A: speech
A: religion
A: assembly
A: press
A: petition the government

7. How many amendments does the Constitution have?
A: twenty-seven (27)
8. What did the Declaration of Independence do?
A: announced our independence (from Great Britain)
A: declared our independence (from Great Britain)
A: said that the United States is free (from Great Britain)

9. What are two rights in the Declaration of Independence?
A: life
A: liberty
A: pursuit of happiness

10. What is freedom of religion?
A: You can practice any religion, or not practice a religion.
11. What is the economic system in the United States?*
A: capitalist economy
A: market economy

12. What is the "rule of law"?
A: Everyone must follow the law.
A: Leaders must obey the law.
A: Government must obey the law.
A: No one is above the law.

B. System of Government
13. Name one branch or part of the government.*
A: Congress
A: legislative
A: President
A: executive
A: the courts
A: judicial

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
A: checks and balances
A: separation of powers
15. Who is in charge of the executive branch?
A: the President
16. Who makes federal laws?
A: Congress
A: Senate and House (of Representatives)
A: (U.S. or national) legislature

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
A: the Senate and House (of Representatives)
18. How many U.S. Senators are there?
A: one hundred (100)
19. We elect a U.S. Senator for how many years?
A: six (6)
20. Who is one of your state's U.S. Senators?*
A: Answers will vary. [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]
* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.
21. The House of Representatives has how many voting members?
A: four hundred thirty-five (435)
22. We elect a U.S. Representative for how many years?
A: two (2)
23. Name your U.S. Representative.
A: Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
24. Who does a U.S. Senator represent?
A: all people of the state
25. Why do some states have more Representatives than other states?
A: (because of) the state's populationA: (because) they have more people
A: (because) some states have more people

26. We elect a President for how many years?
A: four (4)
27. In what month do we vote for President?*
A: November
28. What is the name of the President of the United States now?*
A: Barack H. Obama
A: Barack Obama
A: Obama

29. What is the name of the Vice President of the United States now?
A: Joseph R. Biden, Jr.
A: Joe Biden
A: Biden

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
A: the Vice President
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
A: the Speaker of the House
32. Who is the Commander in Chief of the military?
A: the President
33. Who signs bills to become laws?
A: the President
34. Who vetoes bills?
A: the President
35. What does the President's Cabinet do?
A: advises the President
36. What are two Cabinet-level positions?
A: Secretary of Agriculture
A: Secretary of Commerce
A: Secretary of Defense
A: Secretary of Education
A: Secretary of Energy
A: Secretary of Health and Human Services
A: Secretary of Homeland Security
A: Secretary of Housing and Urban Development
A: Secretary of Interior
A: Secretary of State
A: Secretary of Transportation
A: Secretary of Treasury
A: Secretary of Veterans' Affairs
A: Secretary of Labor
A: Attorney General

37. What does the judicial branch do?
A: reviews laws
A: explains laws
A: resolves disputes (disagreements)
A: decides if a law goes against the Constitution

38. What is the highest court in the United States?
A: the Supreme Court
39. How many justices are on the Supreme Court?
A: nine (9)
40. Who is the Chief Justice of the United States?
A: John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.
41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
A: to print money
A: to declare war
A: to create an army
A: to make treaties

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
A: provide schooling and education
A: provide protection (police)
A: provide safety (fire departments)
A: give a driver's license
A: approve zoning and land use

43. Who is the Governor of your state?
A: Answers will vary. [Residents of the District of Columbia and U.S. territories without a Governor should say "we don't have a Governor."]
44. What is the capital of your state?*
A: Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]
45. What are the two major political parties in the United States?*
A: Democratic and Republican
46. What is the political party of the President now?
A: Democratic (Party)
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
A: (Nancy) Pelosi
C: Rights and Responsibilities
48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
A: Citizens eighteen (18) and older (can vote).
A: You don't have to pay (a poll tax) to vote.
A: Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
A: A male citizen of any race (can vote).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
A: serve on a jury
A: vote

50. What are two rights only for United States citizens?
A: apply for a federal job
A: vote
A: run for office
A: carry a U.S. passport

51. What are two rights of everyone living in the United States?
A: freedom of expression
A: freedom of speech
A: freedom of assembly
A: freedom to petition the government
A: freedom of worship
A: the right to bear arms

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
A: the United States
A: the flag

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
A: give up loyalty to other countries
A: defend the Constitution and laws of the United States
A: obey the laws of the United States
A: serve in the U.S. military (if needed)
A: serve (do important work for) the nation (if needed)
A: be loyal to the United States

54. How old do citizens have to be to vote for President?*
A: eighteen (18) and older
55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
A: vote
A: join a political party
A:
help with a campaign
A: join a civic group
A: join a community group
A:
give an elected official your opinion on an issue
A:
call Senators and Representatives
A: publicly support or oppose an issue or policy
A: run for office
A: write to a newspaper

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
A: April 15
57. When must all men register for the Selective Service?
A: at age eighteen (18)
A: between eighteen (18) and twenty-six (26)

AMERICAN HISTORY
A: Colonial Period and Independence
58. What is one reason colonists came to America?
A: freedom
A: political liberty
A: religious freedom
A: economic opportunity
A: practice their religion
A: escape persecution

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
A: Native Americans
A: American Indians

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
A: Africans
A: people from Africa

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.
61. Why did the colonists fight the British?
A: because of high taxes (taxation without representation)
A: because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
A: because they didn't have self-government

62. Who wrote the Declaration of Independence?
A: (Thomas) Jefferson
63. When was the Declaration of Independence adopted?
A: July 4, 1776
64. There were 13 original states. Name three.
A: New Hampshire
A: Massachusetts
A: Rhode Island
A: Connecticut
A: New York
A: New Jersey
A: Pennsylvania
A: Delaware
A: Maryland
A: Virginia
A: North Carolina
A: South Carolina
A: Georgia

65. What happened at the Constitutional Convention?
A: The Constitution was written.
A: The Founding Fathers wrote the Constitution.

66. When was the Constitution written?
A: 1787
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
A: (James) Madison
A: (Alexander) Hamilton
A: (John) Jay
A: Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
A: U.S. diplomat
A: oldest member of the Constitutional Convention
A: first Postmaster General of the United States
A: writer of "Poor Richard's Almanac"
A: started the first free libraries

69. Who is the "Father of Our Country"?
A: (George) Washington
70. Who was the first President?*
A: (George) Washington
B: 1800s
71. What territory did the United States buy from France in 1803?
A: the Louisiana Territory
A: Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
A: War of 1812
A: Mexican-American War
A: Civil War
A: Spanish-American War

73. Name the U.S. war between the North and the South.
A: the Civil War
A: the War between the States

74. Name one problem that led to the Civil War.
A: slavery
A: economic reasons
A: states' rights

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
A: freed the slaves (Emancipation Proclamation)
A: saved (or preserved) the Union
A: led the United States during the Civil War

76. What did the Emancipation Proclamation do?
A: freed the slaves
A: freed slaves in the Confederacy
A: freed slaves in the Confederate states
A: freed slaves in most Southern states

77. What did Susan B. Anthony do?
A: fought for women's rights
A: fought for civil rights

C: Recent American History and Other Important Historical Information
78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
A: World War I
A: World War II
A: Korean War
A: Vietnam War
A: (Persian) Gulf War

79. Who was President during World War I?
A: (Woodrow) Wilson
80. Who was President during the Great Depression and World War II?
A: (Franklin) Roosevelt
* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.
81. Who did the United States fight in World War II?
A: Japan, Germany and Italy
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
A: World War II
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
A: Communism
84. What movement tried to end racial discrimination?
A: civil rights (movement)
85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
A: fought for civil rights
A: worked for equality for all Americans

86. What major event happened on September 11, 2001 in the United States?
A: Terrorists attacked the United States.
87. Name one American Indian tribe in the United States.
[Adjudicators will be supplied with a complete list.]
A: Cherokee
A: Navajo
A: Sioux
A: Chippewa
A: Choctaw
A: Pueblo
A: Apache
A: Iroquois
A: Creek
A: Blackfeet
A: Seminole
A: Cheyenne
A: Arawak
A: Shawnee
A: Mohegan
A: Huron
A: Oneida
A: Lakota
A: Crow
A: Teton
A: Hopi
A: Inuit

INTEGRATED CIVICS
A: Geography
88. Name one of the two longest rivers in the United States.
A: Missouri (River)
A: Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?
A: Pacific (Ocean)
90. What ocean is on the East Coast of the United States?
A: Atlantic (Ocean)
91. Name one U.S. territory.
A: Puerto Rico
A: U.S. Virgin Islands
A: American Samoa
A: Northern Mariana Islands
A: Guam

92. Name one state that borders Canada.
A: Maine
A: New Hampshire
A: Vermont
A: New York
A: Pennsylvania
A: Ohio
A: Michigan
A: Minnesota
A: North Dakota
A: Montana
A: Idaho
A: Washington
A: Alaska

93. Name one state that borders Mexico.
A: California
A: Arizona
A: New Mexico
A: Texas

94. What is the capital of the United States?*
A: Washington, D.C.
95. Where is the Statue of Liberty?*
A: New York (Harbor)
A: Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

B. Symbols
96. Why does the flag have 13 stripes?
A: because there were 13 original colonies
A: because the stripes represent the original colonies

97. Why does the flag have 50 stars?*
A: because there is one star for each state
A: because each star represents a state
A: because there are 50 states

98. What is the name of the national anthem?
A: The Star-Spangled Banner
C: Holidays
99. When do we celebrate Independence Day?*
A: July 4
100. Name two national U.S. holidays.
A: New Year's Day
A: Martin Luther King, Jr., Day
A: Presidents' Day
A: Memorial Day
A: Independence Day
A: Labor Day
A: Columbus Day
A: Veterans Day
A: Thanksgiving
A: Christmas

NOTE: The questions above will be asked of applicants who file for naturalization on or after October 1, 2008. Until then, the Current Set of Citizenship Questions and Answers remains in effect. For those applicants who file prior to October 1, 2008 but are not interviewed until after October , 2008 (but before October 1, 2009), there will be an option of taking the new test or the current one.

Current USCIS Test Questions(Click on the question to see the answer.)
1. What are the colors of our flag?
2. How many stars are there in our flag?
3. What color are the stars on our flag?
4. What do the stars on the flag mean?
5. How many stripes are there in the flag?
6. What color are the stripes?
7. What do the stripes on the flag mean?
8. How many states are there in the Union?
9. What is the 4th of July?
10. What is the date of Independence Day?
11. Independence from whom?
12. What country did we fight during the Revolutionary War?
13. Who was the first President of the United States?
14. Who is the President of the United States today?
15. Who is the vice-president of the United States today?
16. Who elects the President of the United States?
17. Who becomes President of the United States if the President should die?
18. For how long do we elect the President?
19. What is the Constitution?
20. Can the Constitution be changed?
21. What do we call a change to the Constitution?
22. How many changes or amendments are there to the Constitution?
23. How many branches are there in our government?
24. What are the three branches of our government?
25. What is the legislative branch of our government?
26. Who makes the laws in the United States?
27. What is the Congress?
28. What are the duties of Congress?
29. Who elects the Congress?
30. How many senators are there in Congress?
31. Can you name the two senators from your state?
32. For how long do we elect each senator?
33. How many representatives are there in Congress?
34. For how long do we elect the representatives?
35. What is the executive branch of our government?
36. What is the judiciary branch of our government?
37. What are the duties of the Supreme Court?
38. What is the supreme court law of the United States?
39. What is the Bill of Rights?
40. What is the capital of your state?
41. Who is the current governor of your state?
42. Who becomes President of the United States if the President and the vice-president should die?
43. Who is the Chief Justice of the Supreme Court?
44. Can you name thirteen original states?
45. Who said, "Give me liberty or give me death."?
46. Which countries were our enemies during World War II?
47. What are the 49th and 50th states of the Union?
48. How many terms can the President serve?
49. Who was Martin Luther King, Jr.?
50. Who is the head of your local government?
51. According to the Constitution, a person must meet certain requirements in order to be eligible to become President. Name one of these requirements.
52. Why are there 100 Senators in the Senate?
53. Who selects the Supreme Court justice?
54. How many Supreme Court justice are there?
55. Why did the Pilgrims come to America?
56. What is the head executive of a state government called?
57. What is the head executive of a city government called?
58. What holiday was celebrated for the first time by the Americans colonists?
59. Who was the main writer of the Declaration of Independence?
60. When was the Declaration of Independence adopted?
61. What is the basic belief of the Declaration of Independence?
62. What is the national anthem of the United States?
63. Who wrote the Star-Spangled Banner?
64. Where does freedom of speech come from?
65. What is a minimum voting age in the United States?
66. Who signs bills into law?
67. What is the highest court in the United States?
68. Who was the President during the Civil War?
69. What did the Emancipation Declaration do?
70. What special group advises the President?
71. Which President is called the "Father of our country"?
72. What Immigration and Naturalization Service form is used to apply to become a naturalized citizen?
73. Who helped the Pilgrims in America?
74. What is the name of the ship that brought the Pilgrims to America?
75. What are the 13 original states of the U.S. called?
76. Name 3 rights of freedom guaranteed by the Bill of Rights.
77. Who has the power to declare the war?
78. What kind of government does the United States have?
79. Which President freed the slaves?
80. In what year was the Constitution written?
81. What are the first 10 amendments to the Constitution called?
82. Name one purpose of the United Nations?
83. Where does Congress meet?
84. Whose rights are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights?
85. What is the introduction to the Constitution called?
86. Name one benefit of being citizen of the United States.
87. What is the most important right granted to U.S. citizens?
88. What is the United States Capitol?
89. What is the White House?
90. Where is the White House located?
91. What is the name of the President's official home?
92. Name the right guaranteed by the first amendment.
93. Who is the Commander in Chief of the U.S. military?
94. Which President was the first Commander in Chief of the U.S. military?
95. In what month do we vote for the President?
96. In what month is the new President inaugurated?
97. How many times may a Senator be re-elected?
98. How many times may a Congressman be re-elected?
99. What are the 2 major political parties in the U.S. today?
100. How many states are there in the United States today?

1. What are the colors of our flag?Red, White, and Blue.
2. How many stars are there in our flag?50
3. What color are the stars on our flag?White.
4. What do the stars on the flag mean?One for each state in the Union.
5. How many stripes are there in the flag?13
6. What color are the stripes?Red and White.
7. What do the stripes on the flag mean?They represent the original 13 states.
8. How many states are there in the Union?50
9. What is the 4th of July?Independence Day.
10. What is the date of Independence Day?July 4th
11. Independence from whom?England
12. What country did we fight during the Revolutionary War?England
13. Who was the first President of the United States?George Washington
14. Who is the President of the United States today?Currently Barack Obama
15. Who is the vice-president of the United States today?Currently Joseph Biden
16. Who elects the President of the United States?The electoral college
17. Who becomes President of the United States if the President should die?Vice - President
18. For how long do we elect the President?Four years
19. What is the Constitution?The supreme law of the land
20. Can the Constitution be changed?Yes
21. What do we call a change to the Constitution?An Amendment
22. How many changes or amendments are there to the Constitution?27
23. How many branches are there in our government?3
24. What are the three branches of our government?Legislative, Executive, and Judiciary
25. What is the legislative branch of our government?Congress
26. Who makes the laws in the United States?Congress
27. What is the Congress?The Senate and the House of Representatives
28. What are the duties of Congress?To make laws
29. Who elects the Congress?The people
30. How many senators are there in Congress?100
31. Can you name the two senators from your state?(insert local information)
32. For how long do we elect each senator?6 years
33. How many representatives are there in Congress?435
34. For how long do we elect the representatives?2 years
35. What is the executive branch of our government?The President, vice president, cabinet, and departments under the cabinet members
36. What is the judiciary branch of our government?The Supreme Court
37. What are the duties of the Supreme Court?To interpret laws
38. What is the supreme court law of the United States?The Constitution
39. What is the Bill of Rights?The first 10 amendments of the Constitution
40. What is the capital of your state?(insert local information)
41. Who is the current governor of your state?(insert local information)
42. Who becomes President of the United States if the President and the vice-president should die?Speaker of the House of Representative
43. Who is the Chief Justice of the Supreme Court?William Rehnquist (or whoever is next)
44. Can you name thirteen original states?Connecticut, New Hampshire, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Rhode Island, and Maryland.
45. Who said, "Give me liberty or give me death."?Patrick Henry
46. Which countries were our enemies during World War II?Germany, Italy, and Japan
47. What are the 49th and 50th states of the Union?Alaska and Hawaii
48. How many terms can the President serve?2
49. Who was Martin Luther King, Jr.?A civil rights leader
50. Who is the head of your local government?(insert local information)
51. According to the Constitution, a person must meet certain requirements in order to be eligible to become President. Name one of these requirements.Must be a natural born citizen of the United States; must be at least 35 years old by the time he/she will serve; must have lived in the United States for at least 14 years.
52. Why are there 100 Senators in the Senate?Two (2) from each state
53. Who selects the Supreme Court justice?Appointed by the President
54. How many Supreme Court justice are there?Nine (9)
55. Why did the Pilgrims come to America?For religious freedom
56. What is the head executive of a state government called?Governor
57. What is the head executive of a city government called?Mayor
58. What holiday was celebrated for the first time by the Americans colonists?Thanksgiving
59. Who was the main writer of the Declaration of Independence?Thomas Jefferson
60. When was the Declaration of Independence adopted?July 4, 1776
61. What is the basic belief of the Declaration of Independence?That all men are created equal
62. What is the national anthem of the United States?The Star-Spangled Banner
63. Who wrote the Star-Spangled Banner?Francis Scott Key
64. Where does freedom of speech come from?The Bill of Rights
65. What is a minimum voting age in the United States?Eighteen (18)
66. Who signs bills into law?The President
67. What is the highest court in the United States?The Supreme Court
68. Who was the President during the Civil War?Abraham Lincoln
69. What did the Emancipation Declaration do?Freed many slaves
70. What special group advises the President?The Cabinet
71. Which President is called the "Father of our country"?George Washington
72. What Immigration and Naturalization Service form is used to apply to become a naturalized citizen?Form N-400, Application to File Petition for Naturalization
73. Who helped the Pilgrims in America?The American-Indians (Native Americans)
74. What is the name of the ship that brought the Pilgrims to America?The Mayflower
75. What are the 13 original states of the U.S. called?Colonies
76. Name 3 rights of freedom guaranteed by the Bill of Rights.The right of freedom of speech, press, religion, peaceable assembly, and requesting change of government.
The right to bear arms (the right to have weapons or own a gun, though subject to certain regulations).
The government may not quarter, or house, soldiers in the people's homes during peacetime without the people's consent.
The government may not search or take a person's property without a warrant.
A person may not be tried twice for the same crime and does not have to testify against him/herself.
A person charged with a crime still has some rights, such as the right to a trial and to have a lawyer.
The right to trial by jury in most cases.
Protects people against excessive or unreasonable fines or cruel and unusual punishment.
The people have rights other than those mentioned in the Constitution.
Any power not given to the federal government by the Constitution is a power of either the state or the people.

77. Who has the power to declare the war?The Congress
78. What kind of government does the United States have?Democracy
79. Which President freed the slaves?Abraham Lincoln
80. In what year was the Constitution written?1787
81. What are the first 10 amendments to the Constitution called?The Bill of Rights
82. Name one purpose of the United Nations?For countries to discuss and try to resolve world problems, to provide economic aid to many countries.
83. Where does Congress meet?In the Capitol in Washington, D.C.
84. Whose rights are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights?Everyone (citizens and non-citizens) living in U.S.
85. What is the introduction to the Constitution called?The Preamble
86. Name one benefit of being citizen of the United States.Obtain federal government jobs, travel with U.S. passport, petition for close relatives to come to the U.S. to live.
87. What is the most important right granted to U.S. citizens?The right to vote
88. What is the United States Capitol?The place where Congress meets
89. What is the White House?The President's official home
90. Where is the White House located?Washington, D.C. (1600 Pennsylvania Avenue, N.W.)
91. What is the name of the President's official home?The White House
92. Name the right guaranteed by the first amendment.Freedom of: speech, press, religion, peaceable assembly, and requesting change of the government.
93. Who is the Commander in Chief of the U.S. military?The President
94. Which President was the first Commander in Chief of the U.S. military?George Washington
95. In what month do we vote for the President?November
96. In what month is the new President inaugurated?January
97. How many times may a Senator be re-elected?There is no limit
98. How many times may a Congressman be re-elected?There is no limit
99. What are the 2 major political parties in the U.S. today?Democratic and Republican
100. How many states are there in the United States today?Fifty (50)
New Test Questions -- to be used starting Oct. 1, 2008.
Share Your Story: Have you Spoken Out?


Letting your opinions be known at a public meeting of you local government is exactly what the Founding Fathers had in mind when they created our nation's "participatory democracy." Tell us about your experience. What kind of meeting did you attend? What issue did you speak on? Do you feel your appearance was effective and what advice do you have for others considering speaking at a public hearing? -- Share Your Story


Also See: US Government Quick Study Guides

A handy adjunct to the more expansive Government 101 series, the new U.S. Government Study Guides provide a quick - one page each - summary of the high points of the processes of U.S. government, including: Background and Basics of Federalism, The Legislative Branch, The Legislative Process, The Executive Branch and The Judicial Branch.