Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

หนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
 
 

หนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ VISA

อยู่ได้ไม่เกิน 14 วันอยู่ได้ไม่เกิน 21 วันอยู่ได้ไม่เกิน 30 วันอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 1. บาห์เรน
 2. บรูไน
 3. กัมพูชา หรือ เขมร
 1. ฟิลิปปินส์
 1. ฮ่องกง
 2. อินโดนีเซีย
 3. ลาว
 4. มาเก๊า
 5. มาเลเซีย
 6. มัลดีฟส์
 7. รัสเซีย
 8. สิงคโปร์
 9. แอฟริกาใต้
 10. มองโกเลีย
 11. เซเชลส์
 12. เวียดนาม
 13. ตุรกี (Turkey)
 1. อาร์เจนตินา
 2. บราซิล
 3. ชิลี
 4. สาธารณรัฐเกาหลี้
 5. เปรู
 
 

หมายเหตุ- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละ ประเทศไม่เท่ากันให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละ ประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศแรกที่เดินทางเข้า

หนังสือเดินทาง ข้าราชการของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ VISA

อยู่ได้ไม่เกิน 30 วันอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 1. กัมพูชา
 2. จีน
 3. ฮ่องกง
 4. ลาว
 5. มาเก๊า
 6. มองโกเลีย
 7. พม่า
 8. โอมาน
 9. เวียดนาม
 1. อาร์เจนตินา (Argentina)
 2. ออสเตรีย (Austria)
 3. เบลเยียม (Belgium)
 4. ภูฏาน (Bhutan)
 5. บราซิล (Brazil)
 6. ชิลี (Chile)
 7. คอสตาริกา (Costa Rica)
 8. โครเอเชีย (Croatia)
 9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 10. เยอรมนี (Germany)
 11. ฮังการี (Hungary)
 12. อินเดีย (India)
13. อิสราเอล (Israel)
14. อิตาลี (Italy)
15.
ญี่ปุ่น (Japan)
16. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
17.
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
18. มาเลเซีย (Malaysia)
19. เม็กซิโก (Mexico)
20.
เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)
21. เนปาล (Nepal)
22. ปานามา (Panama)
23. เปรู (Peru)
24. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)
25.
โปแลนด์ (Poland)
26. โรมาเนีย (Romania)
27. รัสเซีย (Russian Federation)
28. สิงคโปร์ (Singapore)
29.
สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
30. แอฟริกาใต้ (South Africa)
31.
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
32. ตูนีเซีย (Tunisia)
33.
ตุรกี (Turkey)
34. ยูเครน (Ukraine)
35. อุรุกวัย (Uruguay)
36.
ฟินแลนด์ (Finland)
37. นอร์เวย์ (Norway)
38. เดนมาร์ก (Denmark)
 
 

ประเทศในกลุ่ม SCHENGEN (กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ) กลุ่มประเทศ SCHENGEN ที่ต้องขอตรวจลงตราวีซ่า

ฝรั่งเศสกรีซโปรตุเกสสเปนลัทเวียลิทัวเนียไอซ์แลนด์
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มีประเทศฝรั่งเศส ร่วมอยู่ด้วย ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส เป็นหลัก
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN โดยไม่มี ประเทศฝรั่งเศส และใช้ระยะเวลาในการพำนักของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า ประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN โดยไม่มี ประเทศฝรั่งเศส และใช้ระยะ เวลาในการพำนักของแต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศแรก ที่เดินทางเข้าประเทศนั้น

ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ที่สถานฑูตอังกฤษ ในประเทศไทย

จาร์ไมกาสกอตแลนด์ทรินิแดดไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศในกลุ่ม SCHENGEN 25 ประเทศ

1. เยอรมัน2. โปรตุเกส3. สเปน4. อิตาลี5. สวีเดน
6. นอร์เวย์ 7. ออสเตรีย8. ฝรั่งเศส9. กรีซ10. เบลเยี่ยม
11. เนเธอร์แลนด12. ฟินแลนด13. ลักเซมเบอร์ก14. เดนมาร์ก15. ลิทัวเนีย
16. เอสตัวเนีย17. ลัทเวีย18. สโลเวเนีย19. สโลวาเกีย20. ฮังการ
21. เชค22.โปแลนด23.ไอซ์แลนด์24.มอลต้า25.สวิทเซอร์แลนด
 
 
ใน กลุ่มเชงเก้น 25 ประเทศ รูปที่นำส่งให้สถานฑูต
ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.
ขนาดรูปจะต้องกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ขนาดใบหน้าบนรูป 3.2-3.6 ซม. ห้ามเกินหรือน้อยกว่านั้น หากขนาดรูปไปไม่ตรงสถานทูตจะให้คุณไปถ่ายรูปใหม่ที่ร้านของทางสถานทูต
ตัวอย่างรูปวีซ่าที่ถูกต้อง
 
 


 
 
 

 
 
 
 

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย1. รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ กับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน
ระยะเวลา 30 วัน :

1. กัมพูชา
2. จีน
3. ฮ่องกง
4. ลาว
5. มาเก๊า
6. มองโกเลีย
7. พม่า
8. โอมาน
9. เวียดนาม
ระยะเวลา 90 วัน


1. อาร์เจนตินา (Argentina)
2. ออสเตรีย (Austria)
3. เบลเยียม (Belgium)
4. ภูฏาน (Bhutan)
5. บราซิล (Brazil)
6. ชิลี (Chile)
7. คอสตาริกา (Costa Rica)
8 โครเอเชีย (Croatia)
9 สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
10.เยอรมนี (Germany)
11. ฮังการี (Hungary)
12. อินเดีย (India)
13. อิสราเอล (Israel)
14. อิตาลี (Italy)
15. ญี่ปุ่น (Japan)
16. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
17. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
18. มาเลเซีย (Malaysia)
19. เม็กซิโก (Mexico)
20. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)
21. เนปาล (Nepal)
22. ปานามา (Panama)
23. เปรู (Peru)
24. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)
25. โปแลนด์ (Poland)
26. โรมาเนีย (Romania)
27. รัสเซีย (Russian Federation)
28. สิงคโปร์ (Singapore)
29. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
30. แอฟริกาใต้ (South Africa)
31. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland : including Liechtenstein)
32. ตูนีเซีย (Tunisia)
33. ตุรกี (Turkey)
34. ยูเครน (Ukraine)
35. อุรุกวัย (Uruguay)
36. ฝรั่งเศส (France)*เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น

2. รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 30 วัน และ 90 วันระยะเวลา 14 วัน

1. กัมพูชา (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป)
ระยะเวลา 30 วัน


1. ฮ่องกง
2. ลาว
3. มาเก๊า
4. มองโกเลีย
5. รัสเซีย
6. เวียดนาม
ระยะเวลา 90 วัน
1. อาร์เจนตินา
2. บราซิล
3. ชิลี
4. สาธารณรัฐเกาหลี
5. เปรูหมายเหตุ หากบุคคลสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพื่อทำงานหรือจะพำนักในไทยเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในความตกลง ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากคนต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือการขออยู่ต่อ3. รายชื่อประเทศที่มีความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรากับประเทศไทย
1. มาเลเซีย
2. ฟิลิปปินส์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับการพำนักที่มีระยะไม่เกิน 59 วัน)
3. สิงคโปร์
4. สาธารณรัฐเกาหลี
5. ตูนีเซีย
———————-
รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อการท่องเที่ยวและให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน 30 วันAustralia
Austria
Bahrain
Brunei
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kuwait
Luxembourg
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Philippines
Portugal
Qatar
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Arab Emirates
United States of America
United Kingdom
Vietnam


หมายเหตุ: ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศ Hungary, Czech Republic, Liechtenstein, Poland, Slovak และ Slovenia ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554
 
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.thaiembassy.fr