Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอวีซ่าประเทศอิตาลี

การขอวีซ่าประเทศอิตาลี

แผนกวีซ่า

สถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนใหม่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น (เชงเกนวีซ่า) ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ บุคคลสัญชาติไทย หรือพลเมืองของประเทศที่ต้องขอวีซ่าผู้ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถจะยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ ศุนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (Joint Visa Application Center) ซึ่งบริษัทวีเอสเอฟ (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการ ตามที่อยู่ดังนี้
ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (Joint Visa Application Center JVAC-VSF)
เมอร์คิวรี เทาเวอร์ ชั้น ๙
ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ (+ ๖๖) ๐๒ ๒๖๓ ๙๑๐๐ อีเมล์
info@vfshelpline.com
สำหรับข้อมูลอื่นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คอล์ล เซ็นเตอร์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่หมายเลข (+ ๖๖ ) ๐๒ ๒๖๓๙๑๐๑

วีเอสเอฟ เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากสถานทูตอิตาลีให้ทำการรับคำร้องขอวีซ่า ภายใต้กฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีผลใช้บังคับในประเทศอิตาลี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและการตัดสินใจในการออกวีซ่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแผนกวีซ่าของสถานทูตอิตาลีเท่านั้น

หากไม่สะดวกในการใช้บริการของบริษัทวีเอสเอฟ อีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านสามารถทำได้คือการขอทำนัดหมายวันเวลาเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงกับแผนกวีซ่าของสถานทูตฯ

คำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีระยะยาว (วีซ่าเฉพาะอิตาลี) ในกรณีของวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีระยะยาว ท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า รวมถึงเอกสารที่จำเป็นสำหรับวีซ่าแต่ละประเภท ด้วยตนเอง ต่อแผนกวีซ่าของสถานทูตฯ ในวันที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป คือ
วันจันทร์และวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันพุธ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.สถานทูตอิตาลี - แผนกวีซ่า
ซีอาร์ซี เทาเวอร์ ชั้น ๒๗
ออล ซีซันส์ เพลส
๘๗ ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ (+๖๖๒) ๒๕๐๔๙๘๖

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า แบบฟอร์มจดหมายเชิญ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และ รายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภท สามารถหาได้จากเวปไซต์ของ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ และที่เวปไซต์ของสถานทูตอิตาลี
www.ambbangkok.esteri.it ส่วนข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ประเภท และ หลักฐานต่างๆ มีอยู่ที่เวปไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศอิตาลี.

สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้ยื่นคำร้องแสดงหลักฐานเอกสารอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ และการยื่นเอกสารที่ทางสถานทูตฯขอไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่า

กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าพอสมควร (อย่างน้อย ๒ สัปดาห์) ก่อนวันเดินทาง

ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ในการดำเนินการพิจารณาวีซ่า คือ ๕ วันทำการ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ตามช่วงเวลาของปี และตามประเภทของวีซ่า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคำร้องขอวีซ่าของท่าน ได้ที่ ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่า (JVAC) โดย ติดต่อที่เคาน์เตอร์ของศูนย์ฯ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข ( +๖๖) ๐๒ ๒๖๓๙๑๐๑ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือ ส่งอีเมล์ มาที่ infor.itth@vfshelpline.com

แผนกวีซ่าของสถานทูตฯ จะให้บริการข้อมูลโดยตอบอีเมล์ที่ส่งมายัง visa.ambbang@esteri.it

ในหัวข้อ คำถามที่พบบ่อย ได้รวบรวมคำถามทั่วๆไป และ คำถามเฉพาะแต่ละประเภทของวีซ่าไว้ด้วย


ช่องทางบริการด่วนวีซ่าธุรกิจ

โดยผ่านบริการของ วีเอสเอฟ นักธุรกิจที่ทำการค้ากับบริษัทอิตาเลียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยอิตาเลียน (TICC) จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า ตามข้อตกลงระหว่างสถานทูตฯ และ หอการค้าดังกล่าว

สิ่งที่ควรทราบก่อนการเดินทาง

สถานทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า กฏหมายของอิตาลีได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศอิตาลี คลิกที่นี่ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท และในเวปไซต์ของ กระทรวงมหาดไทยของอิตาลี ท่านสามารหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการพำนักในประเทศอิตาลีของชาวต่างชาติการกลับเข้าประเทศอิตาลีอีกครั้งในกรณีของนักศึกษา(re-entry visa)

นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศอิตาลีในระหว่างขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้พำนักฉบับแรก และต้องการเดินทางกลับเข้ามาที่อิตาลีเพื่อศึกษาต่อ จะไม่สามารถกลับเข้าประเทศอิตาลีด้วยการแสดงใบรับคำร้องขอใบอนุญาตให้พำนักได้ แต่จะต้องขอวีซ่าในการกลับเข้าประเทศ (re-entry visa) กับฝ่ายงานกงสุล(แผนกวีซ่า/ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า) ซึ่งจะออกวีซ่าดังกล่าวให้เมื่อได้รับการอนุมัติจากสถานีตำรวจของอิตาลีที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถส่งข้อแนะนำ หรือแจ้งเรื่องต่างๆ มายังที่อยู่อีเมล์ของแผนกวีซ่า
visa.ambbang@esteri.it
โทรสาร (+ ๖๖) ๐๒ ๒๕๐๔๙๘๖ โทรศัพท์ (+ ๖๖) ๐๒ ๒๕๐๔๙๗๐

เวลาเปิดทำการของแผนกวีซ่า สำหรับบุคคลทั่วไป
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
Public Holidays / Closures
HOLIDAY LIST FOR 2012 DURING WHICH THE EMBASSY OF ITALY WILL REMAIN CLOSED.
Date
Day
Holidays 2012
01 January
Sunday
NEW YEAR
07 March
Wednesday
MAKHA BUCHA DAY
09 April
Monday
EASTER MONDAY
13 April
Friday
SONGKRAN
16 April
Monday
SONGKRAN
25 April
Monday
ITALIAN LIBERATION DAY
01 May
Tuesday
LABOR DAY
04 June
Monday
WISAKHA BUCHA DAY
13 August
Monday
QUEEN’S BIRTHDAY
05 December
Wednesday
KING’S BIRTHDAY
25 December
Tuesday
CHRISTMAS
26 December
Wednesday
S. STEFANUS

วีซ่าอิตาลี

EMBASSY OF ITALY : สถานฑูตอิตาลี
Indirizzo: 27 Floor, CRC Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan Bangkok 10330

Tel.: 006622504970 - Fax: 006622504986

Web: www.ambbangkok.esteri.it
E-mail: visa.ambbang@esteri.itอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิตาลี
หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
จดหมายรับรองการทำงาน
หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ให้ใช้เป็นตัวจริง ซึ่งมีหัวจดหมายของธนาคารเท่านั้น
หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท) และ ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05
แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอิตาลี
เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 9:00 น. - 13:00 น. และเวลารับ : 14:30 น. - 15:30 น
ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร. 1900-222-344 เท่านั้น
วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วันทำการ
สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศอิตาลีเดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
ประเทศแถบยุโรปที่สามารถใช้ Schengen Visa เดินทางได้
เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
เว็บไซต์สถานฑูตอิตาลี
การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในอิตาลีได้ 90 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าอิตาลี
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับวีซ่าเดินทางเข้าอิตาลีและประสงค์จะพำนักอยู่ ในอิตาลีเป็นเวลานานเกินกว่า 8 วัน จะต้องรายงานตัวที่สถานีตำรวจใกล้ที่พักภายใน 8 วัน ทั้งนี้ควรจะขอข้อมูลจากสถานทูตอิตาลีเกี่ยวกับการทำใบ Permit of stay ด้วย
ผู้ที่เดินทางเข้าอิตาลีจะต้องแสดงจำนวนเงินสดที่ติดตัวไปสำหรับ จ่ายในอิตาลี และหากมีแต่บัตรเครดิตแต่ไม่มีเงินสดติดตัวตามวงเงินที่กำหนดไว้ บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะกักตัวไว้ในสนามบินและส่งตัวกลับ ประเทศไทย

กลุ่มประเทศเชงเก้นยอมรับบริษัทประกันตาม list นี้ค่ะ
ALLIANZ C. P. General Insurance
313 C. P. Tower, 19th Floor, Silom Rd. Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02 638 9000
Fax: 02 638 9030
And authorized Sales Agents

BUPA Health Insurance
9th Floor, Q-House Convent Building, 38 Convent Rd. Silom Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02 234 7755, 02 234 7680-87 ext. 730, 707 Fax: 02 632 0678 Website: www.bupathailand.com

Bangkok Insurance Public Company Ltd.
Bangkok Insurance Building, 25 South Sathorn Road, Bangkok 10120
Tel: 02 677 3777, 02 285 8888
Fax: 02 677 3737, 02 677 3748-49

Assist - Card / Universal Travel Link & Services Co.
184/105 19th Fl. Forum Tower, Rachadaphisek Road Huaykwang, Bangkok 10320
Tel: 02 645 3542-9 Fax: 02 645 3541
Website: www.assist-card.com
E-mail: assist@assist-card.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Mondial Assistance (Thailand) Co., Ltd
29th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Rd., Makasan, Rajthevi,
Bangkok 10400
Tel: 02 305 8512 Fax: 02 305 8532
Website: www.mondial-assistance-thailand.com
E-mail: fastlane@mondial-assistance-thailand.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

New Hampshire Insurance Company
21st/23rd Floor, Siam Tower 989 Rama I Road, Pathumwan District, Bangkok 10330
Tel: 02 649 1999
Fax: 02 649 1998

AIG General Insurance (Thailand) Ltd.
181/19 Surawong Road, Suriyawong Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02 634 8888
AIG Travel Assist +66 2 649 1346 (Hotline)

Phatra Insurance
252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel: 02 290 3333
Fax: 02 276 2033
Website: www.phatra.com
E-mail: info@phatra.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

IAG Insurance (Thailand) Ltd. -NZI
24th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevi,
Bangkok 10400
Tel: 02 207 0266-85
Fax: 02 207 0575-76
Website: www.iag.co.th

MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd
MSIG Building (8th floor), 1908 New Phetchburi Road, Bangkok 10310
Tel: 02 319 1199
Fax: 02 369 1741
Website: www.msig-thai.com

ACE Insurance Ltd.
Level 8, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02 611 4040
Fax 02 636 1082
Website: www.ace-ina.com/

CHUBB Insurance Co. Ltd.
27th Thabiya Plaza, 52 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02 231 2640/2652
Fax: 02 231 2651
Website: www.chubb.com

Thai Health Insurance Co. Ltd
121/89 R S Tower Buiding, 31st Fl. Ratchadasaphisek Rd, Ding Daeng, Bangkok 10400 Tel. 02 642 3100
Fax 02 246 9803
Website: www.thaihealth.co.th
E-mail: kamthorn@thaihealth.co.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

The Navakij Insurance Public Company
100/50-55, 90/4-6, 26th Fl. Sathorn Nakorn Bldg North Sathorn Road, Silom, Bangkok 10500
Tel: 02 636 7900
Fax: 02 636 7999
Website: www.navakij.co.thmailto: assist@assist-card.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Chao Phaya Insurance Co.
3675 Krungthai Tractor Building, Rama 4 Road, Prakhanong, Klongtoey,
Bangkok 10111
Tel: 02 661 3355
Fax: 02 661 3774
Website: www.cpyind.com
E-mail: chaophaya@cpyins.comhttp://www.navakij.co.th/

Muang Thai Insurance Co. Ltd.
252/79, 81-84 Muang Thai-Phatra Complex Tower 2 10-12 Fl., Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Tel: 02 665 4059, 01 987 2766
Fax: 02 665 4166-71
Website: www.tins.commailto: chaophaya@cpyins.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

DHIPAYA Insurance
63/2 Rama 9 Rd, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: 02 248 0059 Ext. 2079, 2080
Fax: 02 643 9495
Website: www.dhipaya.co.th

LMG Pacific Healthcare
Room 1206, 12th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10120 Tel: 02 631 1582-4
Fax: 02 631 1580
Website: www.lmgpacifoc.com
E-mail: sales@lmgpacific.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

AXA Assistance Co. Ltd.
Lumpini Tower, 23rd Floor, 1168/67 Rama 4 Road, Bangkok 10120
Tel: 03 679 7600
Fax: 02 285 6383
Website: www.axa.co.th E-mail: axathai@axa-insurance.co.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

THAIVIVAT Insurance Public Co. Ltd.
Thaivivat Insurance Bldg 71, Dindaeng Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Website: www.thaivivat.co.th
E-mail: info@thaivivat.co.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd.
16th Floor, Unit 1601-1602, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02 685 3828
Fax: 02 685 3830

Chartis Insurance (Thailand) Company Limited
9th Floor, Voravit Building,
222 Surawongse Road, Sipraya, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02 649 1999

ที่มา : http://www.emb-norway.or.th/Embassy/Visa-and-other-permits/Tourist-visa-Schengen-visa/Insurance-Policy-Schengen-Visa/