Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอสัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana)

การขอสัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana)
สัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana) จะพิจารณาการร้องขอดังต่อไปนี้


- โดยกำเนิด (บิดา มารดา อิตาเลียน)

- ผู้ที่กำเนิดในประเทศอิตาลี

- คนต่างชาติ ที่มาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ขึ้นไป สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้

- ชาย หรือ หญิงต่างชาติ ที่แต่งงานกับคนอิตาเลียน มีถิ่นพำนักในอิตาลีมาแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และ/หรือ ชาย หรือ หญิงต่างชาติที่แต่งงานกับคนอิตาเลียน แต่มีถิ่นพำนักอยู่นอกประเทศอิตาลีเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างแยกทาง หรือหย่า สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้ โดยยังคงมีสิทธิถือครองสัญชาติเดิมอยู่

- บุตรบุญธรรม ที่มีถิ่นพำนักในอิตาลี เป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขื้นไป

- เด็กที่เกิดในอิตาลี แต่ถูกทิ้ง โดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่

- เด็กที่มีบิดา-มารดา เป็นคนอิตาเลียน แต่พำนักอยู่นอกประเทศอิตาลี

- คนต่างชาติ ที่ทำงานกับรัฐบาลอิตาลีเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้

- คนที่เคยอยู่อิตาลีมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี และเคยถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมจากชาวอิตาเลียนก่อน 1/6/1983

- คนต่างชาติที่พำนักในอิตาลีติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลา 10 ปี


กรณีที่แต่งงานกับชาวอิตาเลียน และพำนักอยู่ในอิตาลีแล้ว อย่างน้อย 2 ปี สามารถยื่นเรื่องการขอสัญชาติได้ที่สำนักงาน Prefettura-UTG ณ เขตที่พำนัก (สำหรับคนที่พำนักอาศัยอยู่นอกประเทศอิตาลี สามารถยื่นเรื่องได้ที่สถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอิตาลี ณ เมืองที่ตนอาศัยอยู่)


เอกสารที่ต้องเตรียมมาจากเมืองไทย - ใบเกิด (estratto dell'atto di nascita), ใบรับรองประวัติอาชญากรรม (certificato penale) ต้องนำเอกสารทั้งสองอย่างนี้ไปรับรองจากกรมการกงสุล แล้วนำมาแปลเป็นภาษาอิตาเลียน ก่อนที่จะนำไปรับรองอีกทีจากสถานทูตอิตาลีเอกสารอย่างอื่นที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเอง(รับรองเอกสารด้วยตัวเอง )(autocertificare) คือ

- residenza anagrafica- ใบแสดงถึงสถานที่อยู่

- composizione del nucleo familiare-ทะเบียนบ้านอิตาลี (ขอได้ที่ comune )

- posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano- ใบรับรองประวัติอาชญากรรมในอิตาลี

- reddito-ใบแสดงรายได้


เอกสารเพิ่มเติมที่จะต้องผ่านการรับรองจากสถานที่ หรือบุคคล (atto di notorieta') คือ- ใบแสดงสัญชาติอิตาเลียน ของคู่สมรส (cittadinanza italiana del coniuge), และ ใบแสดงสถานภาพการสมรส (condizioni di validita' del matrimonio)


นำเอกสารทั้งหมดข้างต้น แนบไปพร้อมกับแบบฟอรม์ (modulo A) ที่ได้รับจาก Prefettura พร้อมทั้งจะติดอากรแสตมป์ (marca da bollo) ราคา 14.62 ยูโร

ข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อสงสัย คุณอาจจะหาได้ที่ dici.politicheimmigrazione@interno.it
www.poliziadistato.it, www.stranieriinitalia.it

1 ความคิดเห็น:

 1. การขอสัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana)
  สัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana) ผู้ที่จะได้มาซึ่งสัญชาติอิตาเลียนจะพิจารณาดังต่อไปนี้
  - โดยกำเนิด (บิดา มารดา อิตาเลียน)
  - ผู้ที่เกิดในประเทศอิตาลี
  - คนต่างชาติ ที่มาจากประเทศในสหภาพยุโรป ที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ขึ้นไป สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้
  - ชาย หรือ หญิงต่างชาติ ที่แต่งงานกับคนอิตาเลียนที่อยู่อาศัยในอิตาลีมาแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และ/หรือ ชายหรือหญิงต่างชาติที่แต่งงานกับคนอิตาเลียนแต่ อาศัยอยู่นอกประเทศอิตาลีเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างแยกทาง หรือหย่า สามารถ ยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้ โดยยังคงมีสิทธิถือครองสัญชาติเดิมอยู่
  - บุตรบุญธรรม ที่มีถิ่นอาศัยในอิตาลี เป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขื้นไป
  - เด็กที่เกิดในอิตาลี แต่ถูกทอดทิ้งไว้โดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่
  - เด็กที่มีบิดามารดา เป็นคนอิตาลี แต่อยู่นอกอิตาลี
  - คนต่างชาติ ที่ทำงานกับรัฐบาลอิตาลีเป็นระยะเวลา 5 ปีไปแล้ว สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้
  - คนที่เคยถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมจากชาวอิตาเลียนก่อน 1/6/1983 และเคยอยู่อิตาลีมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี
  - คนต่างชาติที่อยู่ในอิตาลีติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลา 10 ปี สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้
  สำหรับในกรณีของคุณที่แต่งงานกับคนอิตาเลียน และพำนักอยู่ในอิตาลีไปแล้ว อย่างน้อย 2 ปี คุณสามารถไปยื่นเรื่องการขอสัญชาติได้ที่สำนักงาน Prefettura-UTG ใกล้บ้านของคุณ (สำหรับคนที่พำนักอาศัยอยู่นอกประเทศอิตาลี สามารถไปยื่นเรื่องได้ที่สถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอิตาลี ในเมืองที่ตนอาศัยอยู่) แต่ก่อนที่คุณจะไปยื่นเรื่องที่ Prefettura คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้เสียก่อน
  เอกสารที่ต้องใช้ คุณจะต้องเตรียมมาจากเมืองไทย - ใบเกิด (estratto dell'atto di nascita), ใบรับรองประวัติอาชญากรรม (certificato penale) เอกสารทั้งสองอย่างนี้ จะต้องนำไปรับรองจากกรมการกงสุล แล้วนำมาแปลเป็นภาษาอิตาเลียน ก่อนที่จะนำไปรับรองอีกทีหนึ่งจากสถานทูตอิตาลี
  มีเอกสารอีกส่วนหนึ่งที่คุณสามารถ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวคุณเอง(รับรองเอกสารด้วยตัวเอง)(autocertificare) เอกสารเหล่านี้คือ
  - residenza anagrafica- ใบแสดงถึงสถานที่อยู่
  - composizione del nucleo familiare-ทะเบียนบ้านอิตาลี (คุณอาจขอได้ที่ สำนักงานเขตใกล้บ้านคุณ comune ก็ได้ )
  - posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano- คล้ายใบรับรองประวัติอาชญากรรมในอิตาลี
  - reddito-ใบแสดงรายได้
  ท้ายสุดนี้ จะมีเอกสารที่สำคัญ อีกสองอย่างที่จะต้องผ่านการรับรองจากสถานที่ หรือบุคคล (atto di notorieta') เอกสารเหล่านั้นคือ- ใบแสดงสัญชาติอิตาเลียน ของคู่สมรส (cittadinanza italiana del coniuge), และ ใบแสดงสถานภาพการสมรส (condizioni di validita' del matrimonio)
  ทั้งหมดนี้คือ เอกสารที่คุณจะต้องแนบไปพร้อมกับแบบฟอรม์ (modulo A) ที่คุณจะได้รับจาก Prefettura พร้อมทั้งจะต้องติดแสตมป์ (marca da bollo)จำนวน 14.62 ยูโร

  ข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อสงสัย คุณอาจจะหาได้ที่ dici.politicheimmigrazione@interno.it
  www.poliziadistato.it, www.stranieriinitalia.it
  .

  ตอบลบ