Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอสัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana)

การขอสัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana)
สัญชาติอิตาเลียน (la cittadinanza Italiana) จะพิจารณาการร้องขอดังต่อไปนี้


- โดยกำเนิด (บิดา มารดา อิตาเลียน)

- ผู้ที่กำเนิดในประเทศอิตาลี

- คนต่างชาติ ที่มาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ขึ้นไป สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้

- ชาย หรือ หญิงต่างชาติ ที่แต่งงานกับคนอิตาเลียน มีถิ่นพำนักในอิตาลีมาแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และ/หรือ ชาย หรือ หญิงต่างชาติที่แต่งงานกับคนอิตาเลียน แต่มีถิ่นพำนักอยู่นอกประเทศอิตาลีเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างแยกทาง หรือหย่า สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้ โดยยังคงมีสิทธิถือครองสัญชาติเดิมอยู่

- บุตรบุญธรรม ที่มีถิ่นพำนักในอิตาลี เป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขื้นไป

- เด็กที่เกิดในอิตาลี แต่ถูกทิ้ง โดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่

- เด็กที่มีบิดา-มารดา เป็นคนอิตาเลียน แต่พำนักอยู่นอกประเทศอิตาลี

- คนต่างชาติ ที่ทำงานกับรัฐบาลอิตาลีเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนได้

- คนที่เคยอยู่อิตาลีมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี และเคยถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมจากชาวอิตาเลียนก่อน 1/6/1983

- คนต่างชาติที่พำนักในอิตาลีติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลา 10 ปี


กรณีที่แต่งงานกับชาวอิตาเลียน และพำนักอยู่ในอิตาลีแล้ว อย่างน้อย 2 ปี สามารถยื่นเรื่องการขอสัญชาติได้ที่สำนักงาน Prefettura-UTG ณ เขตที่พำนัก (สำหรับคนที่พำนักอาศัยอยู่นอกประเทศอิตาลี สามารถยื่นเรื่องได้ที่สถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอิตาลี ณ เมืองที่ตนอาศัยอยู่)


เอกสารที่ต้องเตรียมมาจากเมืองไทย - ใบเกิด (estratto dell'atto di nascita), ใบรับรองประวัติอาชญากรรม (certificato penale) ต้องนำเอกสารทั้งสองอย่างนี้ไปรับรองจากกรมการกงสุล แล้วนำมาแปลเป็นภาษาอิตาเลียน ก่อนที่จะนำไปรับรองอีกทีจากสถานทูตอิตาลีเอกสารอย่างอื่นที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเอง(รับรองเอกสารด้วยตัวเอง )(autocertificare) คือ

- residenza anagrafica- ใบแสดงถึงสถานที่อยู่

- composizione del nucleo familiare-ทะเบียนบ้านอิตาลี (ขอได้ที่ comune )

- posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano- ใบรับรองประวัติอาชญากรรมในอิตาลี

- reddito-ใบแสดงรายได้


เอกสารเพิ่มเติมที่จะต้องผ่านการรับรองจากสถานที่ หรือบุคคล (atto di notorieta') คือ- ใบแสดงสัญชาติอิตาเลียน ของคู่สมรส (cittadinanza italiana del coniuge), และ ใบแสดงสถานภาพการสมรส (condizioni di validita' del matrimonio)


นำเอกสารทั้งหมดข้างต้น แนบไปพร้อมกับแบบฟอรม์ (modulo A) ที่ได้รับจาก Prefettura พร้อมทั้งจะติดอากรแสตมป์ (marca da bollo) ราคา 14.62 ยูโร

ข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อสงสัย คุณอาจจะหาได้ที่ dici.politicheimmigrazione@interno.it
www.poliziadistato.it, www.stranieriinitalia.it