Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หนังสือรับรอง Letter of Confirmation ณ กรุงลอนดอน

หนังสือรับรอง Letter of Confirmation ณ กรุงลอนดอน

การขอหนังสือนำเพื่อประกอบการขอวีซ่ากับสถานทูตฯต่างๆ


ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานทูตต่างชาติในสหราชอาณาจักรฯ เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาในต่างประเทศ สามารถขอหนังสือนำเพื่อประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตราได้

หลักฐานประกอบ

1. คำร้องขอนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
3. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่เรียน
4. สำเนาหลักฐานวีซ่าที่ใช้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ

หมายเหตุ:

กรุณา ระบุกำหนดการเดินทางให้ชัดเจน โดยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น. หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์ กรุณาระบุบมุมซอง "ขอหนังสือนำ" หากประสงค์จะให้ส่งหนังสือนำกลับทางไปรษณีย์กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมากับคำร้องด้วย
ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือนำ

การขอหนังสือประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร Minitary Service Postpone


ชายไทยซึ่งศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์ ที่อายุครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ โดยสามารถขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาของตนที่ประเทศไทย

หลักฐานประกอบ

1. คำร้องขอนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เอกสารต้องเป็นตัวจริง โดยระบุชื่อหลักสูตร วันที่เริ่มศึกษาและวันที่คาดว่า
จะจบการศึกษาตามหลักสูตร)

4. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด หรือสามารถจ่ายโดย bank draft หรือ postal order สั่งจ่าย the Royal
Thai Embassy, London)


สามารถมายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์ หากประสงค์จะให้ส่งหนังสือกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมากับคำร้องด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Certificate


1. บุคคลชาติไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศและต้องการขอใบรับรองความประพฤติจะต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

• สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาหลักฐานทางการทหาร ( สด.8 , 9 , 43 ฯ ) จำนวน 1 ฉบับ
• รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
ประจำประเทศนั้นๆ ) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือได้
หน้า1 และ หน้า2
• หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
• หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำหนังสือรับรอง
ความประพฤติไปแสดง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
• ผู้ร้องสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับหนังสือแทนได้
• การ บริการของศูนย์บริการฯ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสารใดๆทั้งสิ้น หากผู้ร้องต้อง การให้จัดส่งกลับ
ทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและ
จัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 5 ใบ ทั้งนี้ศูนย์
บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ
• ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบโดยทำการส่งเอกสารไปที่
:
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2168-9 / 0-2205-2168-9
โทรสาร 0-2205-1295 / 0-2205-1295
อีเมล์
pcscenter@royalthaipolice.go.th


The Police Clearance Service
Center.Building 24, Royal Thai Police,
Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330

Phone : 0-2205-2168-9 / 0-2205-2168-9
Fax: 0-2205-1295
E-mail :
pcscenter@royalthaipolice.go.th


2. บุคคลชาติไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาาจักรและไอร์แลนด์ประสงค์จะขอ หนังสือรับรองความประพฤติให้
เตรียมเอกสารประกอบเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองฯ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนดังนี้: • สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 3 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือได้ หน้า1 และ หน้า2
 • กรณีที่จะให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองพร้อมแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวเองมาด้วย

Police Clearance Certificate


Foreign applicants residing in Thailand or having previously worked or resided in Thailand, can apply for Thai Police Clearance Certificates at the Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai
Police at the following address:


Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai Police
Building 24, Royal Thai Police Headquarters,
Rama 1, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand


The office is open Monday to Friday (except public holidays) from
08.30 AM - 16.30 PM
Phone: 0066 2 205 2168
Fax: 0066 2 205 2168
Website:
www.sb.police.go.th
E-mail: pcsc@police.go.th

Applicants are required to submit the following documents:
 • A certified photocopy of their passport
 • Document(s) that prove that applicant has worked or resided in Thailand.
 • A certified photocopy of a Thai Working Permit (if available)
 • Two photographs (2 x 2 inches)
 • Three sets of fingerprints (for applicant residing abroad, fingerprints must be taken by local police in the residing country, together with the official seal and signature of the police official taking the fingerprint).
 • For applicant residing in Thailand, a self-addressed envelope in order to mail the certificate back to the applicant.
 • For applicants residing in the United Kingdom and Ireland, please contact the Royal Thai Police, Thailand for details on how to send your certificate back.

หนังสือรับรองการซื้อที่ดิน กรณียืนยันว่าเป็นสินส่วนตัวในกรณีัที่ต้องการซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ อาคารห้องชุดต่างๆ อาจจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อ เป็นการยืนยันร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาว่า เงินที่ท่านนำมาซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด นั้น เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส หรือ ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน
ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ติดต่อกับทางสำนักงานที่ดินที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน
.